Naujiena

Šią savaitę bus baigta mokėti parama nukentėjusiems dėl COVID-19 krizės
2021 m. vasario 15 d.

Šią savaitę bus baigta mokėti parama nukentėjusiems dėl COVID-19 krizės

Informuojame, kad jau mokama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“.

Paraiškos gauti šią išimtinę paramą buvo renkamos 2020 metų spalio–lapkričio mėnesiais. Per paraiškų rinkimo laikotarpį gautos 549 paramos paraiškos, kuriose prašoma paramos suma sudaro daugiau 2 mln. Eur.

Šiuo metu paramos gavėjams jau išmokėta 95 proc. paramos lėšų. Likusi paramos dalis jos laukiantiems pareiškėjams bus išmokėta vasario 18–19 dienomis.

Primename, jog parama pagal KPP priemonę skirta paremti ūkininkus ir ūkio subjektus, itin nukentėjusius dėl COVID-19 paskelbtos ekstremalios situacijos. Parama siekiama gerinti visų ūkių ekonominės veiklos rezultatus, sudaryti palankias sąlygas ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui, visų pirma, siekiama intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą, taip pat palengvinti veiklos įvairinimą, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtojimą, darbo vietų kūrimą.

 
Naudinga informacija