Naujiena

2022 m. Spalio 10 d.

Skelbiama atranka projekto partnerių integraliai pagalbai teikti

Projekto partnerių atranka organizuojama siekiant įgyvendinti Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti projekto partnerius, kurie užtikrintų kokybiškos integralios pagalbos teikimą Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams.

Tikslinė grupė – vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.

Galimi pareiškėjai  – viešieji, privatieji juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą), kurie turi atitikti jiems keliamus reikalavimus:

  • turėti ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Ukmergės rajono savivaldybės, kurioje planuoja teikti integralią pagalbą, teritorijoje patirtį;
  • įgyvendinant projektą, užtikrinti jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimams (turėti reikiamas licencijas paslaugoms teikti);
  • socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai (socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, prireikus – psichologas, reabilitacijos specialistas ir kt.), kurie, dirbdami kartu teiks integralią pagalbą turi atitikti jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
  • mobiliosios komandos nariai turi būti įdarbinti toje pačioje integralią pagalbą teikiančioje įstaigoje (išskyrus reabilitacijos specialistus, psichologus ir kt.).

Atrankai pateikiama užpildyta Paraiška dalyvauti projekto partnerių integraliai pagalbai teikti atrankoje.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, ne kompiuteriu užpildyta paraiška nebus vertinama. Visi paraiškos bei prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė. Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą pareiškėjas privalo turėti.

Pateikiamas vienas paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorius.

 Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

  • atrankoje dalyvaujančio pareiškėjo steigimo dokumento kopiją (pvz. nuostatus, įstatus, steigimo sutartį). Šio dokumento pateikti nereikia, jei projekto partnerių atrankoje dalyvauja savivaldybės biudžetinės įstaigos arba viešosios įstaigos, kurių steigėja yra savivaldybė;
  • jei atrankoje dalyvaujančiam pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti atrankoje dalyvaujančio pareiškėjo vardu;
  • pareiškėjo, kuris teiks integralią pagalbą, darbuotojų išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų (pvz. diplomų, kvalifikacinių ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimų) kopijas;
  • socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimui reikalingų licencijų kopijas;
  • atrankoje dalyvaujančio pareiškėjo vadovo ar asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:

yra įvykdytos pareigos, susijusios su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.

Pareiškėjas gali pateikti ir kitus dokumentus ir (ar) informaciją, galinčius padėti vertinti paraišką.

Kartu su Paraiška teikiamų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

Paraiška kartu su pridedamais dokumentais pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta „Projekto partnerių integraliai pagalbai teikti atrankai“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba tiesiogiai pristatomi Savivaldybės administracijai šiuo adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos paraišką kartu su pridedamais dokumentais teikia per DVS „Kontora“.

Paraiška turi būti pateikta iki 2022 m. spalio 18 d. 17 val. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip atrankos skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos, pateiktos kitu, nei atrankos skelbime nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, neregistruojamos ir nevertinamos.

 

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas su projekto partnerių atranka susijusiais klausimais Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Sabaliauskienė, tel. 8 340 60332, el.p. [email protected]

Atrankai pateiktas paraiškas vertina ir projekto partnerį atrenka komisija, kurią sudaro Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasi Projekto partnerių integraliai pagalbai teikti atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 13-1720 „Dėl projekto partnerių integraliai pagalbai teikti atrankos“.