Naujiena

Gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas
2022 m. Spalio 26 d.

Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. D1-449

S K E L B I M A S
APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ
(AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS

  Ukmergės rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi

           (skelbiančios institucijos pavadinimas)

savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn:

  1. Nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas, esantis Klevų g. 3, Samantonių k., Veprių sen., Ukmergės r. (Nekilnojamojo turto registre neregistruotas), paskirtis- gyvenamoji ir kita (pagalbinio ūkio);

 (statinio pavadinimas, paskirtis, adresas)

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2023 m. spalio 27 d. kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyrių

(institucijos ir jos padalinio pavadinimas)

adresu: Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, 28 kabinetas

               (institucijos buveinės adresas, aukštas, kabineto Nr.)

ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime minimą nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą.

Administracijos direktorius                                                                                    
Darius Varnas


Galerija