Naujiena

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas
2021 m. Vasario 1 d.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas

Informuojame, kad skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ir palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai, per 2020 metus Ukmergės rajone įgyvendinti 6 valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis finansuoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektai. Projektams įgyvendinti buvo skirta 82261,18 EUR.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą,  pavadinimas

Skirtas finansavimas tūkst. EUR

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

2420,00

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

11539,00

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Ukmergės Viltis“

8000,00

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

21263,00

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

24039,18

 

15000,00

Iš viso

82261,18

Praeitais metais naujokai mūsų rajone buvo VšĮ ,,VšĮ Socialinės integracijos institutas“, organizacija teikė socialinio taksi – neįgaliųjų pavėžėjimo, specialiai pritaikytu automobiliu, palydėjimo paslaugas. Per 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje gavo 582 mūsų rajono žmonės su negalia, iš jų 549 suaugę neįgalieji, 13 neįgalių vaikų ir 20 neįgaliųjų šeimų narių.

2020 m. įgyvendinant projektus pasiekti rezultatai.

Organizacijos, įgyvendinusios projektą, pavadinimas

Paslaugas gavusių asmenų skaičius

Iš jų:

suaugusių neįgaliųjų

neįgalių vaikų

šeimos narių

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

24

24

-

-

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

56

56

-

-

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Ukmergės Viltis“

37

33

4

-

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

221

205

6

10

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

193

281

2

10

VšĮ ,,VšĮ Socialinės integracijos institutas“

51

50

1

-

Viso

582

549

13

20

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, VšĮ LASS Šiaurės rytų centras, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Ukmergės Viltis“, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga ir VšĮ ,,VšĮ Socialinės integracijos institutas“ neįgaliesiems teikė neįgaliųjų dienos užimtumo; individualios pagalbos neįgaliajam; meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose; pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugas.

Primename, kad Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai įgyvendinami ir 2021 metais. Šiais metais Ukmergės rajone vykdomi 4 Socialinės reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai. Projektams įgyvendinti skirta 77750,00 EUR valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų įgyvendinimo metu nevyriausybinės organizacijos teikia neįgaliesiems paslaugas šiose veiklos srityse:

  • Neįgaliųjų dienos užimtumo, kuris apima neįgaliųjų kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimą ir atkūrimą; socialinių įgūdžių stiprinimą, ugdymą ir atkūrimą; pažintinių funkcijų formavimą; saviraiškos įgūdžių lavinimą ir palaikymą.
  • Individualios pagalbos neįgaliajam, kuri apima: pagalbą neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (neįgaliojo palydėjimas pavėžėjimas, pagalba sprendžiant kylančias problemas); informacijos teikimą asmeniui, turinčiam klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jo neįgalumo pobūdį; pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; asmens, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, mokymą spręsti dėl asmens negalios buityje kylančias problemas.
  • Pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.
  • Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
  • Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimo bei populiarinimo, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose.
  • Pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams.

Neįgalieji, pageidaujantys gauti socialinės reabilitacijos paslaugas 2021 m., gali kreiptis į paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas.

Organizacija vykdanti projektą 2021 m.

Buveinės adresas

Kontaktiniai duomenys

Teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

Staniūnų g. 66, Panevėžys

Tel. 845 433292

el. paštas [email protected]

LASS

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali pagalba neįgaliajam

Ukmergės rajono gyventojams paslaugos teikiamos

VšĮ LASS Šiaurės rytų centro Ukmergės rajono filiale, Deltuvos g. 20-41 Ukmergė,

tel. 8340 56633, mob. tel. 867452953

el. paštas [email protected]

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

Vasario 16-osios g. 15, Ukmergė

Tel. 8340 63715

el. paštas [email protected]

Ukmerges KNS

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali pagalba neįgaliajam

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

Klaipėdos g. 24, Ukmergė

Tel. 8340 63059

el. paštas [email protected]

Ukmerges ND

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali pagalba neįgaliajam

Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

VšĮ ,,Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Gedimino pr. 1, Vilnius

Mob. tel. 8699 15484

el. paštas [email protected]

Individuali pagalba neįgaliajam

Ukmergės rajono gyventojams ,,Socialinio taksi“ paslaugos teikiamos jas užsisakius mob. tel. 8687 44001 arba www.socialinistaksi.lt

Socialinis taksi