Naujiena

2022 m. Sausio 25 d.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų įgyvendinimas

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų įgyvendinimas

Informuojame, kad skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ir palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai, per 2021 metus Ukmergės rajone įgyvendinti 4 valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis finansuoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektai. Projektams įgyvendinti buvo skirta 77750,00 Eur.

 

Organizacijos, įgyvendinančios projektą,  pavadinimas

Skirtas finansavimas tūkst. Eur

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

18250,00

VšĮ ,,Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

18500,00

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

20250,00

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

20750,00

Viso

77750,00

Per 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje gavo 444 Ukmergės rajone gyvenantys asmenys, iš jų 404 suaugę asmenys su negalia, 18 neįgalių vaikų ir 22 neįgaliųjų šeimų nariai.

2021 m. įgyvendinant Socialinės reabilitacijos projektus pasiekti rezultatai

Organizacijos, įgyvendinusios projektą, pavadinimas

Paslaugas gavusių asmenų skaičius

Iš jų:

suaugusių neįgaliųjų

neįgalių vaikų

šeimos narių

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

54

54

-

-

VšĮ ,,Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

69

69

 

 

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

138

123

5

10

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

183

158

13

12

 Iš viso

444

404

18

22

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras, VšĮ ,,VšĮ Socialinės integracijos institutas“, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga ir Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija rajono neįgaliesiems teikė neįgaliųjų dienos užimtumo; individualios pagalbos neįgaliajam; pagalbos atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose; neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimo bei populiarinimo, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose; pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugas.

Informuojame, kad Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai įgyvendinami ir 2022 metais. Šiais metais Ukmergės rajone vykdomi 4 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai. Projektams įgyvendinti skirta 74019,00 Eur valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų įgyvendinimo metu nevyriausybinės organizacijos teikia neįgaliesiems paslaugas šiose veiklos srityse:

- Neįgaliųjų dienos užimtumo, kuris apima neįgaliojo kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir (ar) palaikymą ir (ar) atkūrimą; socialinių įgūdžių ugdymą ir (ar) palaikymą ir (ar) atkūrimą individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse; pažintinių funkcijų formavimą – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimą ar lavinimą; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimą ir (ar) palaikymą; užimtumą amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu;

- Individualios paslaugos neįgaliajam, kurią sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas);

 - Pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.); pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;

- Pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).

 

Įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus 2022 m. planuojamas pasiekti rezultatas ir skirtas finansavimas

Organizacijos, įgyvendinančios projektą 2002 m., pavadinimas

Asmenų skaičius, kuriam planuojama suteikti paslaugas

Skirtas finansavimas 2022 m.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

47

19415,00 Eur

VšĮ ,,Socialinis taksi“

55

16181,00 Eur

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

75

19319,00 Eur

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

90

19104,00 Eur

Iš viso

267

74019,00 Eur

 

Neįgalieji ar jų šeimos nariai pageidaujantys gauti socialinės reabilitacijos paslaugas 2022 m., gali kreiptis į paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas.

 

Organizacija vykdanti projektą 2022 m.

Buveinės adresas

Kontaktiniai duomenys

Teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

Staniūnų g. 66, Panevėžys

Tel. 8 45 433292

el. paštas [email protected]

 LASS

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali paslauga neįgaliajam

Ukmergės rajono gyventojams paslaugos teikiamos

VšĮ LASS Šiaurės rytų centro Ukmergės rajono filiale, Deltuvos g. 20-41 Ukmergė,

tel. 8340 56633, mob. tel. 867452953

el. paštas [email protected]

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

Vasario 16-osios g. 15, Ukmergė

Tel. 8 340 63715

el. paštas [email protected]

 Ukmerges KNS

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali paslauga neįgaliajam

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

Klaipėdos g. 24, Ukmergė

Tel. 8 340 63059

el. paštas [email protected]

 Ukmerges ND

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali paslauga neįgaliajam

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

VšĮ ,,Socialinis taksi“

Gedimino pr. 1, Vilnius

Mob. tel. 8 699 15484

el. paštas [email protected]

Individuali paslauga neįgaliajam

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Ukmergės rajono gyventojams ,,Socialinio taksi“ paslaugos teikiamos jas užsisakius mob. tel. 8687 44001 arba www.socialinistaksi.lt

 Socialinis taksi

Nuotraukos iš 2021 m. įgyvendintų Socialinės reabilitacijos projektų ir jų metu teiktų paslaugų ar vykdytų veiklų.