Naujiena

Sudaroma Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
2021 m. Balandžio 23 d.

Sudaroma Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Kviečiame siūlyti atstovus

Ukmergės rajono savivaldybės administracija organizuoja nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką į Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą. Po vieną atstovą gali siūlyti visos Ukmergės rajono savivaldybėje registruotos juridinį statusą turinčios nevyriausybinės organizacijos (pateikdamos originalų arba skenuotą siūlymą).

Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji kolegiali institucija, sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų deleguotų 12 atstovų laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro NVO organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

NVO tarybos kadencijos trukmė yra 2 metai. Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį tvirtina Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

NVO tarybos nariams už dalyvavimą tarybos veikloje nemokama.

Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas, kurio metu bus išrenkami 6 atstovai į tarybą. Jūsų siūlymų laukiame iki š. m. gegužės 3 d. 17 val. el. paštu [email protected]

Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijos:

1. analizuoja savivaldybės NVO sektoriaus problemas ir poreikius, teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO stiprinimo;

2. dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

3. dalyvauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse NVO plėtros politikos klausimams svarstyti;

5. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

6. inicijuoja NVO pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais veiklos klausimais;

7. savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo klausimais bendradarbiauja su užsienyje veikiančiomis NVO ir NVO veiklą koordinuojančiomis institucijomis;

8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Tarybos nuostatai 

Siūlymo forma