Naujiena

Asmeninė asistentė ir moteris neįgaliojo vėžimėlyje
2021 m. Rugsėjo 9 d.

Ukmergės rajone pradedama teikti asmeninė pagalba

Ukmergės rajone pradedama teikti asmeninė pagalba 

Pradedama teikti asmeninio asistento pagalba žmonėms su negalia padės užtikrinti didesnes galimybes dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Šią paslaugą galės gauti visi neįgalieji, kuriems bus nustatytas toks poreikis, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar jos pobūdį.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

3. gyvena vieni.

Šios pagalbos poreikį vertins ir nustatys Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai.

Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai pagal Asmeninės pagalbos poreikio vertinimo klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninę pagalbą, poreikius, užpildant klausimyną pagal šiuos kriterijus:

1. asmens dalyvumas;                                                                                            

2. asmens judumo vykstant į darbovietę, ugdymo, neformaliojo ugdymo įstaigas, dienos centrus, valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, laisvalaikio praleidimo ir kitas vietas;

3. asmens gyvenamosios aplinkos pritaikymas;

4. asmens sveikatos būklė;

5. kasdienė asmens veikla ir asmeninės pagalbos poreikis 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai) namuose ir viešojoje aplinkoje.

Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

Asmeninę pagalbą Ukmergės rajono savivaldybėje teiks:

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojai. Šią paslaugą galės teikti ir neįgaliojo ar jo atstovo pasiūlytas pasitelkti asmeninis asistentas, su neįgaliuoju nesusijęs giminystės ryšiais ir teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę užsiimti atlygintina veikla. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turės išklausyti įžanginius individualius priežiūros personalo mokymus, jeigu nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos;

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes:

-teiks asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

-teiks asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);

-lydės asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teiks pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;

-teiks pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruoš stalo įrankius, padės juos pakelti ir palaikys valgymo metu ir kt.);

-teiks asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

SVARBU: Asmeninės pagalbos teikėjas neteiks pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis nustatomas pinigine išraiška.

Jeigu asmens su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės nei 256 Eur, už asmeninę pagalbą asmeniui mokėti nereikės. Tačiau jeigu pajamos didesnės, asmuo turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. pajamų.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas užpildę nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos gali kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, tel. 8 340 60332, el. p. [email protected] arba į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą, tel. 8 635 66010, el.p. [email protected]

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo“;
  3. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-03 įsakymas Nr. 13-1439 ,,Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje“ (.docx).