Naujiena

2022 m. Gruodžio 29 d.

Svarstomas Ukmergės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto projektas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija parengė savivaldybės 2023 metų biudžeto projektą, kuris bus svarstomas savivaldybės Tarybos komitetuose ir 2023 metų sausio 19 d. bus tvirtinamas savivaldybės Tarybos posėdyje.

Gyventojai kviečiami susipažinti su šiuo dokumentu ČIA (.docx)

Komitetų posėdžių, kuriuose bus svarstomas biudžeto projektas, grafikas:

Sausio 9 d. 13.00 val.
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas (pirmininkas Kęstutis Zinkevičius)
(I a. salė)

Sausio 10 d. 14.00 val.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas (pirmininkė Liucija Dzigienė)
Sveikatos ir socialinės paramos komitetas (pirmininkas Romas Pivoras)
(I a. salė)

Sausio 12 d. 13.00 val.
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas (pirmininkas Algirdas Kopūstas)
(I a. salė)

Sausio 13 d. 13.00 val.
Savivaldybės ūkio komitetas (pirmininkas Valdas Mikalajūnas)
(I a. salė)

Sausio 16 d. 13.00 val.
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas (pirmininkas Kęstutis Zinkevičius)
(I a. salė)

Pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto galima pateikti iki 2023 m. sausio 16 d. elektroniniu paštu ([email protected]), raštu arba žodžiu dalyvaujant kurio nors komiteto posėdyje.
Asmenys, norintys dalyvauti komiteto posėdyje, turi užsiregistruoti Tarybos sekretoriate (el. p. [email protected], tel. 8-694 86154) prieš 24 valandas iki posėdžio.

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. lapkričio 22 d. priėmė 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Per 2 mėnesius nuo šio įstatymo paskelbimo savivaldybių Tarybos turi patvirtinti savo biudžetus.

Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu ir Tarybos veiklos reglamentu, savivaldybė turi sudaryti sąlygas gyventojams susipažinti su parengtu biudžeto projektu.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybai pateiktame sprendimo projekte 2023 m. siūloma tvirtinti beveik 59 mln. Eur biudžeto pajamų.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl geopolitinės situacijos ir jos galimo neigiamo poveikio valdžios sektoriaus finansams, savivaldybė gali pasiskolinti daugiau, nei planuojama grąžinti paskolų, tačiau metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų. Teikiamame savivaldybės biudžeto projekte numatoma pasiskolinti virš 2 mln. Eur investicijų projektams finansuoti. Šiuo metu Seime vyksta diskusijos dėl konstitucinio Fiskalinės sutarties įgyvendinimo įstatymo pakeitimo. Šio įstatymo nuostatų keitimas ypač aktualus šiuo metu, kai išaugus darbų kainoms, o skolinimosi limitams išlikus nepakitusiems, savivaldybei kyla daug problemų, siekiant užbaigti jau pradėtus investicijų projektus bei įgyvendinti naujus. 

Kadangi mūsų savivaldybės biudžetas Tarybai teikiamas tvirtinti pagal labai konkrečias priemones, numatant joms asignavimus pagal visus finansavimo šaltinius, todėl toks ankstyvas projekto rengimas iš dalies apsunkina tikslų biudžeto planavimą.

Įvertinus visus šiai dienai žinomus finansavimo šaltinius, savivaldybės biudžeto išlaidoms 2023 m. planuojama skirti apie 62,1 mln. Eur. Kadangi tai tik pradinis 2023 m. savivaldybės biudžeto projektas ir kol kas dar nėra žinomos visos 2023 m. planuojamos gauti dotacijos bei kitos tikslinės lėšos, tikėtina, kad iki biudžeto tvirtinimo šie skaičiai pasikeis į didesnę pusę.

Jau šiemet savivaldybė, kaip ir visa šalis, susidūrė su iššūkiais, kurie pareikalavo papildomų finansinių savivaldybės išteklių. Pirmiausia tam įtakos turėjo išaugusios energetinių išteklių kainos,  įkandin kurių išaugo paslaugų ir darbų kainos. Vyriausybei priėmus sprendimą palengvinti šalies gyventojų dalią, sudarant galimybę gauti kompensacijas už centralizuotą šildymą bei kietą kurą, visa tai pareikalavo papildomų savivaldybės biudžeto lėšų, nes skirtų Vyriausybės buvo gerokai per maža.

Per 2022 m. 11 mėnesių į savivaldybės biudžetą, įskaitant tikslines lėšas, buvo gauta 53,9 mln. Eur. Daugiausia buvo surinkta Gyventojų pajamų mokesčio – 24,3 mln. Eur, Nekilnojamojo turto mokesčio į savivaldybės biudžetą gauta 801 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 843 tūkst. Eur, žemės nuomos – 500 tūkst. Eur.  Būtent didesnis, nei buvo planuota, mokesčių surinkimas leido 2022 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimu papildomai 2022 m. biudžeto reikmėms – biudžetinių įstaigų komunalinių paslaugų išlaidoms, kompensacijoms už šildymą, socialinei globai, nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, dengimui skirti 740 tūkst. Eur. Jei ne šios papildomos išlaidos, šios lėšos 2023 m. galėjo būti nukreiptos į investicijas.

Lietuvos Respublikos 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamas gauti gyventojų pajamų mokestis yra 29,8 mln. Eur. Lyginant su 2022 m., šių lėšų numatoma gauti 4,3 mln. Eur daugiau. Beveik pusė jų bus skirta viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, kadangi nuo 2023 m. sausio 1 d. didėja minimali mėnesinė alga, pareiginės algos bazinis dydis, minimalūs pareiginės algos koeficientai. Kartu didėja ir pedagoginių, socialinių, kultūros darbuotojų darbo užmokestis.

Atsižvelgiant į faktinį mokesčių rinkimą 2022 m. bei įvertinus patvirtintus mokesčio tarifus, 2023 m. planuojama, kad į savivaldybės biudžetą bus gauta 800 tūkst. Eur nekilnojamojo turto mokesčio, 1,1 mln. Eur žemės mokesčio bei 500 tūkst. Eur valstybinės žemės nuomos pajamų.

Vadovaujantis jau turima informacija iš valstybės institucijų, 2023 m. iš valstybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybei numatyta skirti apie 19 mln. Eur specialios tikslinės dotacijos. Didžiausia dotacija numatyta ugdymo reikmėms finansuoti – beveik 14,2 mln. Eur, likusi suma skiriama valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms) finansuoti  - rajono priešgaisrinei tarnybai išlaikyti, socialinei asmenų su negalia globai, socialinei paramai mokiniams, socialinei šeimų priežiūrai finansuoti ir kt.

Žvelgiant į savivaldybės biudžetą programiniu principu, didžiausia asignavimų dalis numatoma Žinių visuomenės ir plėtros programai – beveik 25,3 mln. Eur arba 40,7 proc. visų biudžeto lėšų. Antra pagal apimtį – Sveikatos ir socialinės paramos programa – 11,9 mln. Eur arba 19,1 proc. visų biudžeto lėšų. Toliau eina savivaldybės valdymo programa – beveik 7,6 mln. Eur, tačiau beveik 1,7 mln. Eur šios programos lėšų skiriama finansinių įsipareigojimų vykdymui. Viešosios infrastruktūros plėtros programai numatoma skirti beveik 6,3 mln. Eur, Kultūros paslaugų plėtros programai – 3,6 mln. Eur.

Kaip ir ankstesniais metais, savivaldybės administracija įgyvendina eilę jau besibaigiančių iš Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės paramos finansuojamų projektų (Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas, turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra, Ukmergės miesto Šventosios upės kraštovaizdžio sutvarkymas, Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas ir kt.) bei pradeda naujus. Vienas svarbiausių projektų - atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ukmergės rajono savivaldybės elektros energijos poreikiams. Šio projekto, kurio naudą pajus visos savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos, įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto numatoma skirti beveik 1,3 mln. Eur.

Taip pat planuojama kitais metais įgyvendinti viešojo pastato, esančio Kęstučio a. 5, Ukmergės mieste bei Ukmergės stadiono futbolo aikštės atnaujinimo darbus, melioracijos griovių ir juose esančių statinių  Pivonijos seniūnijos Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko seniūnijos Ūlyčnikų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k. rekonstravimo darbus,  gatvių ir kelių (Antakalnio g., Deltuvos g. taip pat gatvių, kurios daugiausiai nukentėjo dėl Linų g. projekto ir kt.) rekonstravimo darbus.

Svarstant žemės mokesčio tarifų klausimą, buvo kalbėta, kad būtina skirti papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto melioracijai, kuri iki šiol buvo finansuojama tik valstybės biudžeto lėšomis. Iš pasiekusios Žemės ūkio ministerijos informacijos žinoma, kad iš valstybės biudžeto 2023 m. melioracijai skirta ta pati suma – 258 tūkst. Eur, kaip ir keletą pastarųjų metų. O darbų kainos tai pakilo, todėl savivaldybės biudžete siūloma šiam tikslui papildomai skirti 100 tūkst. Eur. Taip pat bus tęsiamas ir prisidėjimas iš savivaldybės biudžeto prie įvairių asociacijų įgyvendinamų projektų.

2023-ieji bus tie metai, kai pradėsime pilnai įgyvendinti visas savivaldybės biudžete patvirtintos Gyventojų skaičiaus stabilizavimo ir augimo programos priemones. Jei šįmet buvo įgyvendinama tik parama jaunoms šeimoms įsigyjant būstą (parama skirta 6 šeimoms) bei buvo vykdoma viešinimo kampanija, tai kitais metais bus įgyvendinama ir trečia programos priemonė – išmokų ( Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų) skyrimas gyventojams, kurie atvyko gyventi į mūsų rajoną ir įsidarbino mūsų įmonėse.

2022 m. gruodžio 21 d. posėdyje Taryba patvirtino dar vieną priemonę, skirtą medicinos darbuotojų pritraukimui į mūsų asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Norisi tikėti, kad šiam tikslui skirtos savivaldybės biudžeto lėšos tikrai atneš naudą savivaldybės gyventojams per pagerėjusį paslaugų prieinamumą. Nuo kitų metų taip pat bus skirtos didesnės lėšos pedagogų, socialinių ir kultūros darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimui.

2023-aisiais Ukmergė švęs 690-asias miesto įkūrimo metines. Minint šį jubiliejų, Ukmergė bus pristatoma kaip įdomaus, kuriančio ir aktyvaus miesto įvaizdį turintis miestas, atskleidžiamas Ukmergės rajono savitumas visos šalies kultūros kontekste. Parengta ir įgyvendinama kultūrinių-kūrybinių bei pramoginių projektų programa atspindės Ukmergės rajono bei visos Lietuvos kultūros įvairovę ir savitumą, rajono gyventojų bei organizacijų potencialą. Bus atnaujinamas ir plečiamas viešųjų kultūrinių bei pramoginių renginių segmentas, pripildant miesto viešąsias erdves tradiciniais ir naujais renginiais. Įgyvendinant jubiliejinę programą bus siekiama, kad visi kultūros renginiai ir meniniai produktai būtų solidaus meninio lygio, kartu patrauklūs žiūrovams ir turintys juos įtraukiančių į kūrybinį procesą elementų. Juk toks išskirtinis jubiliejus - puiki proga ne tik sukurti šventę ukmergiškiams, bet ir būdas populiarinti miesto įvaizdį visoje šalyje.