Naujiena

Socialinė parama
2021 m. Spalio 5 d.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursą 2022 metams

Konkurso tikslas – įtraukiant į projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

  1. pareiškėjas yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  2. pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems;
  3. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems;
  4. projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte;
  5. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).

Konkursui planuojama skirti 74 019 Eur (iš jų – 61 682 Eur –  iš valstybės biudžeto ir 12 337 Eur –  iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų).

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 25 000 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 3 000 Eur.

Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (teikiama ne rečiau kaip 8 k./mėn. ir ne trumpiau kaip 4 val./dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 k./mėn. ir ne trumpiau kaip 2 val./d.) Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;

1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;

1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;

1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;

1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.

2. Individuali paslauga neįgaliajam (teikiama ne rečiau kaip 8 k./mėn.). Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.) ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas).

3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (teikiama ne rečiau kaip 8 k./mėn.). Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.

4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams (teikiama ne rečiau kaip 1 k./mėn., jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų).

Finansavimo prioritetai:

  1. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus;
  2. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
  3. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas, projekto vykdymo laikotarpis nuo – 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku el. paštu [email protected]

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Kačkutė, tel. (8 340) 60 332, el. el.p. [email protected], jos laikinai nesant – Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė, tel. (8 340) 60 340, el. p. [email protected] (darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., paskutinę paraiškų pateikimo dieną iki 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku).

PRIDEDAMA:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai(.docx);

Paraiškos forma(.docx);

Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma(.xlsx) ;

Pareiškėjo deklaracijos forma(.docx).