Naujiena

2021 m. birželio 29 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. nuotoliniame posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2021 M. BIRŽELIO 23 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-141

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 7-267 ,,Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo“ pakeitimo.

7-142

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 7-268 „Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-143

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 7-19 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.

7-144

Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Riešės melioracija“.

7-145

Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Kuršelė“.

7-146

Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ įgyvendinimui.

7-147

Dėl pritarimo projektų „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Žirnajų ežere“ ir „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Siesikų ežere“ įgyvendinimui.

7-148

Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

7-149

Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Ukmergės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-150

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Ukmergės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo.

7-151

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.

7-152

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

7-153

Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

7-154

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-155

Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo.

7-156

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2021–2022 m. m. projekto patvirtinimo.

7-157

Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skyrių, grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.

7-158

Dėl vaikų vasaros stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-159

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-160

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-246 „Dėl lankytinų objektų, neįtrauktų į saugomų objektų registrus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-161

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės dalyvavimo Lietuvos kultūros sostinių konkurse.

7-162

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-231 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams“ pakeitimo.

7-163

Dėl Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-164

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-16 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-165

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-18 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-166

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-167

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 7-199 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-168

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-169

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.

7-170

Dėl turto perėmimo iš Ukmergės r. Želvos gimnazijos ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.

7-171

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės rajono Želvos gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-172

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms vykdyti, jo likvidavimo ir nurašymo.

7-173

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-174

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

7-175

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės įsipareigojimo dėl specialiojo plano sprendinių.

7-176

Dėl prisijungimo prie memorandumo dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms.

7-177

Dėl turto perėmimo iš Ukmergės globos centro ir jo perdavimo Ukmergės šeimos centrui.

7-178

Dėl turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-179

Dėl pavadinimo suteikimo.

7-180

Dėl sutikimo parduoti elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“.

7-181

Dėl pritarimo projekto „Ukmergės stadiono futbolo aikštės atnaujinimas“ įgyvendinimui.

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________