Naujiena

2021 m. Gegužės 31 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. nuotoliniame posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2021 M. GEGUŽĖS 27 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-116

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.

7-117

Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo.

7-118

Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ turto vertės padidinimo.  

7-119

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise.  

7-120

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-121

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo.

7-122

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros paveldo komisijos sudėties pakeitimo.

7-123

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

7-124

Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

7-125

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo.  

7-126

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos patvirtinimo.

7-127

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.

7-128

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

7-129

Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.

7-130

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-213 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-131

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.  sausio 28 d.  sprendimo Nr. 7-1 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-132

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vaikų užimtumo atostogų metu programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-133

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės pedagogikos bei mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-134

Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo.

7-135

Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo pakeitimo.

7-136

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-62 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute 2021–2022 m. m. nustatymo“ pakeitimo.

7-137

Dėl pritarimo susitarimui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“ dėl bendradarbiavimo įgyvendinant „Švietimo lyderystė“ programą.

7-138

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-299 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-139

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-140

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________