Naujiena

2021 m. Kovo 30 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. nuotoliniame posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2021 M. KOVO 25 D. POSĖDYJE

PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-24

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ataskaitos.

7-25

 

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos.

7-26

Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaita.

7-27

Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2020 m. veiklos ataskaitos.

7-28

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-29

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-226 dalies pripažinimo netekusia galios ir pavedimo administracijos direktoriui.

7-30

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-228 dalies pripažinimo netekusia galios ir pavedimo administracijos direktoriui.

7-31

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

7-32

Dėl ilgalaikės paskolos.

7-33

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.

7-34

Dėl Ukmergės šeimos centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

7-35

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-133 „Dėl Ukmergės šeimos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

7-36

Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo.

7-37

Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos antrojo etapo priemonių įgyvendinimo.

7-38

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-152 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-39

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-40

Dėl pritarimo akcijų pasirašymo sutarčiai su UAB „VAATC“.

7-41

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 7-21 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-42

Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto.

7-43

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.

7-44

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto nuomos.

7-45

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

7-46

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-47

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-7 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų ir savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-48

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-8 „Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-49

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-10 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

7-50

Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo.

7-51

Dėl Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-52

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.

7-53

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kelių (gatvių) ar takų statybos, rekonstrukcijos ar remonto prioritetinio kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.

7-54

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 7-21 „Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Ukmergės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos ir Ukmergės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Ukmergės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

7-55

Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus 2020 m. veiklos ataskaitos.

7-56

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaitos.

7-57

Dėl Ukmergės kultūros centro 2020 m. veiklos ataskaitos.

7-58

Dėl geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir metų kultūros mecenato nominacijų suteikimo.

7-59

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2022 metų bendrojo plano patvirtinimo.

7-60

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.

7-61

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2021–2022 m. m. nustatymo.

7-62

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute 2021-2022 m. m. nustatymo.

7-63

Dėl Vaikų užimtumo vasaros atostogų metu programų rėmimo iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-64

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo.

7-65

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-194 „Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

7-66

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-193 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo ir peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.

7-67

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo.

7-68

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

7-69

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-3 „Dėl darbo grupės Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus stabilizavimo programai parengti sudarymo“ pakeitimo.

7-70

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.7-76 „Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo.

7-71

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr.7-144 „Dėl delegavimo į visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ valdybą“ pakeitimo.

7-72

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir geografinių charakteristikų tikslinimo.  

7-73

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

7-74

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo. 

7-75

Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-76

Dėl garantijos suteikimo paskolai.

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________