Naujiena

JPG
2022 m. Gegužės 4 d.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2022 M. BALANDŽIO 28 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI

 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-101

Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.

7-102

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos.

7-103

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2021 m. ataskaitos patvirtinimo.

7-104

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.

7-105

Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukrainos Krasylivo miesto savivaldybės.

7-106

Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukrainos Korosteno miesto savivaldybės.

7-107

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

7-108

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-264 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų mokamų socialinių paslaugų sąrašo ir jų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-109

Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos.

7-110

Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos.

7-111

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ir Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos 2021 metų ataskaitų.

7-112

Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninė pirtis Deltuvos miestelyje“ įgyvendinimui.

7-113

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.

7-114

Dėl Požeminio vandens gavybos gręžinių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-115

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 7-124 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-116

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-50 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“ pakeitimo.

7-117

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.

7-118

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 7-193 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo“ pakeitimo.

7-119

Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

7-120

Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

7-121

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 7-86 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais draudimo švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko, sporto renginių metu“ pakeitimo.

7-122

Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo.

7-123

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-124

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-185 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-161 „Dėl Kainos už mokinių išlaikymo paslaugas Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

7-125

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-158 „Dėl Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Ukmergės meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-126

Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-127

Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės sporto centrą tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-128

Dėl pritarimo vietos projekto „Veprių miestelio bendruomeninio verslumo skatinimas įveiklinant Veprių stovyklą“ įgyvendinimui.

7-129

Dėl pritarimo projekto „Mokyklos bendruomenės verslumo skatinimas“ įgyvendinimui.

7-130

Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-131

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

7-132

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

7-133

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės vandenys“ 2021 metų metiniam pranešimui.

7-134

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2021 metų metiniam pranešimui.

7-135

Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

7-136

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

7-137

Dėl nekilnojamojo turto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, įsigijimo.

7-138

Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

7-139

Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu.

7-140

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

7-141

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai.

7-142

Dėl sutikimo perimti turtą (metodinius leidinius) Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

7-143

Dėl savivaldybės turto perdavimo VšĮ Ukmergės ligoninei ir Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

7-144

Dėl turto perdavimo Ukmergės rajono socialinių paslaugų centrui bei pastato vertės padidinimo.

7-145

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 7-165 „Dėl Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-146

Dėl nekilnojamojo turto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, įsigijimo.

7-147

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo.

7-148

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 7-71 ,,Dėl prašymo perduoti Ukmergės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisės aktai).

________________________