Naujiena

Miškų tvarkymas
2022 m. sausio 19 d.

Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dėl Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslų

Aplinkos ministerija inicijuoja Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos (Teritorijų planavimo registro Nr. T00071421) keitimą.
Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos sprendiniais siekiama nustatyti bendrąją miško žemių naudojimo politiką, sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Galiojančios Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius dėl miškų priskyrimo miškų grupėms reikia keisti, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstyti Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvai.