Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veikla

2021 metais įgyvendinti projektai

Vidiškių miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Vidiškių miestelio tvenkinio ir jo aplinkos pritaikymas miestelio gyventojų poreikiams“

Suolelis Šventės dalyvės Suoliukai  

Projektas „Vidiškių miestelio tvenkinio ir jo aplinkos pritaikymas miestelio gyventojų poreikiams“ įgyvendintas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto tikslas – suburti bendruomenės narius bendravimui ir bendradarbiavimui, pritaikant viešąsias miestelio erdves gyventojų poilsiui ir laisvalaikio poreikiams. Įgyvendinant projektą, miestelio centre esančio tvenkinio pakrantė pasipuošė 5 vienetais patogių suolelių, o pavėsinėje sužibo saulės energija maitinami žibintai. Projektas įgyvendintas pasitelkiant vietos bendruomenėje veikiančius verslininkus, seniūnijos atstovus, bendruomenės narius. Sutvarkytoje ir įrengtoje poilsio erdvėje, rugpjūčio pabaigoje bendruomenė atšventė Šv. Baltramiejaus atlaidus. Vidiškių miestelio žmonės ir svečiai turėjo galimybę susiburti, padainuoti, pabendrauti. O naujai sutvarkytoje ir patobulintoje poilsio erdvėje, vidiškiečiai mielai ateina pažvejoti, pasėdėti ir pasidžiaugti rudenėjančiai orais bei pailsėti psichologiškai.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LogotipasLPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ įgyvendino projektą „Bendrystė stiprina draugystę“

Šokiai Projektas „Bendrystė stiprina draugystę“ Pelėdnagiuose 

Projektas „Bendrystė stiprina draugystę“ įgyvendintas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto tikslas – suburti senjorų klubo bendruomenę tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, įtraukiant į bendras užimtumo veiklas socialinę atskirtį patiriančius visuomenės vyresnio amžiaus narius. Projekto veiklų įgyvendinime dalyvavo 129 ukmergiškių senjorų. Projektas įgyvendintas pasitelkiant partnerius – Ukmergės rajono Radiškių kaimo bendruomenę, LPS „Bočiai“ Pasvalio, Jonavos ir Kėdainių rajonų bendrijas. Iš viso rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais įgyvendintos 8 veiklų priemonės: organizuota sporto šventė, išvykos, ekskursijos, parengta koncertinė programa su kuria dalyvauta kituose rajonuose. Projekto įgyvendinimo metu, už lėšas buvo įsigytos reikalingos transporto nuomos ir maitinimo paslaugos bei renginių organizavimui būtinos prekės.  Į projekto veiklas buvo įtraukti 27 socialinę atskirtį patyrę senjorai, kurie iki tol leisdavo laiką namuose. Senjorai, įsitraukę į projekto veiklas teigė, kad dalyvavimas renginiuose pateisino jų lūkesčius: - renginiai buvo pakankamai kokybiški, senyvo amžiaus asmenys turėjo galimybę tenkinti kultūrinius, muzikinius poreikius, plėsti akiratį, džiaugėsi turiningai praleidę laisvalaikį, tarpusavio bendravimu. Svarbiausia – klubo „Viltis“  senjorai jaučiasi pailsėję psichologiškai, ypač yra dėkingi už parodytą dėmesį, dėl paraginimo dalyvauti projekto renginiuose.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LogotipasĮgyvendindami projektą, senjorai aktyviai leido laisvalaikį
 Bendruomenė Varžybos Aktyvūs senjorai  
Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyrius įgyvendino projektą „Meno saviveiklos plėtojimas, fizinio aktyvumo didinimas, dalyvavimas sporto renginiuose - Covid-19 padarinių senjorų psichikos sveikatai mažinimo garantas“. Projekto tikslas - stiprinti senjorų sveikatą, įtraukiant juos į sportinius renginius. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su Pakruojo rajono senjorų organizacija bei Ukmergės bočių bendruomene. Projekto veiklos buvo sutelktos į sporto renginių organizavimą. Sportuojant ir aktyviai dalyvaujant Vepriuose bei Pakruojyje vykusiuose varžybose, senjorai turėjo galimybę aktyviai praleisti laisvalaikį, pabendrauti, pasidalinti išgyvenimais ir sustiprinti dvasinę bei fizinę sveikatą. Senjorai jėgas išbandė netradicinėse varžybose, estafetėse ir rungtyse.
Už skirtas projekto įgyvendinimui lėšas, buvo įsigytos transporto paslaugos.
Projektas finansuotas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – NVO iniciatyvos, mažinančios Covid-19 pandemijos padarinius asmens gerovei vietos bendruomenėse. Prie projekto įgyvendinimo lėšomis prisidėjo ir pagyvenusių žmonių asociacijos bendruomenė.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracija.Ukmergės rajono Tolučių-Bajorų kaimų bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenės namai – traukos centras“

Bendruomenės namai-traukos centras Darbai bendruomenės namuose Sutvarkyta bendruomenės namų erdvė

Ukmergės rajono Tolučių-Bajorų kaimų bendruomenė, įvertindama pastarųjų metų socialinius pokyčius visuomenėje, susijusius su Covid-19 pandemija, siekia bendruomeninių veiklų  atgaivinimo ir tęstinumo. Projektą „Bendruomenės namai – traukos centras“ įgyvendino pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto tikslas – suburti bendruomenę bendrai veiklai, atnaujinant bendruomenės namų scenos grindis, įsigyjant lauko baldus ir garsinimo priemones renginiams lauke organizuoti. Projekto įgyvendinimo metu, už lėšas buvo įsigyta scenos remontui reikalinga mediena, lauko baldų komplektas, garso aparatūra, o bendruomenė suburta talkai ir šventei. Talkoje dalyvavo 12 įvairaus amžiaus ir socialinės padėties bendruomenės nariai, kurie išlaužė ir išvežė sudūlėjusias scenos grindis bei paklojo naujas. Po atliktų darbų bendruomenės šventėje džiugino „Želvelės" kaimo kapela. Atsinaujinusioje ir gražiai sutvarkytoje bendruomenės namų erdvėje vėl kviečiami svečiai ir saviškiai pabendrauti, susiburti ir atnaujinti veiklas.

 Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LogotipasUkmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė įsigijo priemonių veiklos kokybei gerinti

Išmaniosios technologijos Veiklų įvairovėEkranas   

Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenės veiklos kokybės gerinimas, didinant informacinės sklaidos galimybes“ pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso prioritetą – organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimas).

Projekto tikslas – gerinti bendruomeninės veiklos kokybę ir skatinti veiklų įvairovę, stiprinant reikalingų veiklos priemonių materialinę bazę. Vidiškių miestelio bendruomenė, įgyvendindama įvairius veiklų projektus, per eilę gyvavimo metų, yra susikūrusi palankią viešąją erdvę miestelio centre tęsti ir vystyti vykdomas kultūrines veiklas. Šiandien visame Ukmergės rajone yra žinoma tradicinė Šv. Baltramiejaus atlaidų šventė, žvejų varžybos ir kitos šventės bei renginiai Vidiškiuose. Į viešąjį gyvenimą sparčiai ateinant išmaniosioms technologijoms, bendruomenė susidūrė su iššūkiais – kai neturi arba iš viso trūksta reikalingų išmaniųjų priemonių. Priemonių trūkumas iš dalies apribojo bendruomenės vykdomas veiklas ir jų kokybę. Įgyvendinę projektą, už skirtas lėšas įsigijo reikalingų priemonių – vieną projektorių, ekraną, projektoriaus stalą bei LED žiedinę lempą su trikoju. Pagerinę materialinę bazę, Vidiškių miestelio gyventojai, nuo šiol turi galimybę vykdyti įvairesnes veiklas ir suteikti kokybiškesnes paslaugas bendruomenei ir atvykstantiems svečiams. Dideli, rajono lygmens renginiai, Vidiškiuose organizuojami bendradarbiaujant visai vietos bendruomenei, t.y. Vidiškių miestelio bendruomenei, aplinkinėms kaimo bendruomenėms, kitoms NVO, kultūros centro filialui, seniūnijai. 2021 metais Šv. Baltramiejaus atlaidų šventės metu, spektaklio pristatymo metu, organizuojant renginius, skirtus Juozo Lukšos Daumanto atminimui, buvo panaudotos įsigytos priemonės. Bendruomenės veiklos ateities planuose jau yra numatyti renginiai, kurių be šių įsigytų priemonių nebus įmanoma įgyvendinti, ypač pastaruoju, Covid -19  pandemijos įtakojamu, metu. Projektorius bei ekranas suteiks bendruomenei galimybę išsamiau ir aiškiau pristatyti visuomenei ir viešinti savo vykdomas veiklas.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaUkmergės krašto bendruomenių sąjungos nariai sėmėsi patirties Suvalkijoje

Tradiciniai renginiai Prie zuikių muziejaus Bendruomenė

Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga įgyvendino projektą pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose. Projekto tikslas – stiprinti ir aktyvinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą, vienijant skirtingos bendruomeniškų veiklų patirties turinčias bendruomenes ar jų atstovus.

Įgyvendinant projektą, Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga 50 asmenų, atstovaujančių skirtingas rajono bendruomenes, spalio 9 d. sukvietė į gerosios patirties pasidalijimo kelionę Suvalkijos bendruomenėse. Suvalkijos regiono kaimo bendruomenės jau kuris laikas garsėja savo pasiekimais bendruomeniškumo skatinimo ir viešųjų paslaugų teikimo projektais ir veiklomis. Todėl renkantis gerosios patirties sklaidos kelionės tikslą ir buvo nuspręsta apsilankyti Marijampolės regiono bendruomenėse, susipažinti ir išgirsti kaip regione yra vykdoma ir stiprinama bendruomeniškumo skatinimo veikla. Už projekto lėšas Ukmergės krašto bendruomenės sąjunga įsigijo autobuso nuomos paslaugas.

Kelionės metu Ukmergės krašto bendruomenininkai turėjo galimybę susipažinti su Marijampolės rajono Sasnavos bendruomenės ir Šunskų seniūnijos bei Kazlų Rūdos rajono Antanavo bendruomenės projektine patirtimi, apsilankyti bendruomenininkų organizuojamose edukacijose ir kituose kolegų įgyvendintuose projektuose. Dėl Covid-19 pandemijos sukeltų pasekmių, su Vilkaviškio rajono Gudkaimio bendruomenės pirmininku apie jų vykdomas veiklas bendravo tik nuotoliniu būdu. Kelionės metu mūsų rajono bendruomenių atstovai pristatė ir savo vykdomas veiklas, pasidalino projektų įgyvendinimo ir bendradarbiavimo skatinimo problemomis bei džiaugsmais. Grįžę į Ukmergę, aptarė ir apibendrino kelionės įspūdžius, palygino ir įsivertino savo vykdomų veiklų kokybę ir patirtį.

Projekto finansavimo šaltinis  - Ukmergės rajono savivaldybės administracijaPetronių kaimo bendruomenė telkiasi bendriems darbams
Aplinkos tvarkymas Bendruomenių namai Talka 

Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Norime gražiai gyventi“ pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimas).

 Projekto tikslas – skatinti kaimo bendruomeniškumą ir veiklų plėtrą, pagerinant ir išplečiant turimą bendruomenės materialinę bazę. Įgyvendinant projektą, už skirtas lėšas bendruomenė įsigijo 32 vienetus kėdžių bei lauko-sodo darbams reikalingus įrankius: grėblius, kastuvus.

Petronių kaimo bendruomenė yra viena seniausiai susikūrusių bendruomenių Ukmergės rajone, turinti gilias bendruomeninės veiklos tradicijas ir patirtį. Bendruomeniškumas dažnai prasideda nuo bendrų darbų talkose. Bendruomenės namai ir viešoji erdvė apie juos, jau eilę metų yra Petronių kaimo vizitinė kortelė, kadangi per laikotarpį kaime nebeliko kitų viešųjų pastatų. Bendruomenės namai ir vieša erdvė, bei rūpestis už juos, vienija žmones bendrai veiklai. Projekto metu įsigytos reikalingos priemonės, pagerino sąlygas bendruomeniškumo skatinimui, išplėtė bendruomenės galimybes ir ateityje organizuoti reikšmingas bei svarbias bendruomenei veiklas lauko sąlygomis ar bendruomenės namuose. Nuo šiol bendruomenė turės patogias sąlygas veiklų plėtrai ir įvairovei, bendravimui ir bendradarbiavimui. Įsigijus kėdžių, jau dabar viešieji bendruomenės renginiai tapo patrauklesni visuomenei ir atvykstantiems svečiams.

Petronių kaimo žmonės džiaugiasi atsinaujinančiu bendruomenės namų pastatu, gražiai tvarkoma aplinka prie bendruomenės namų ar ežero pakrantėje, atgimstančia ir pagyvėjusia veikla. Gyventojai, matydami pokyčius, stengiasi aktyviau prisidėti prie puoselėjamos aplinkos. Šio projekto įgyvendinimas pagerino bendruomenės narių poreikius, prisidėjo prie tolimesnio bendruomeninės veiklos vystymosi. Projekto metu įsigytos priemonės yra skirtos įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių Petronių kaimo gyventojams, tikslingai juos kviečiant burtis ir įsijungti į veiklas.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaPabaisko kraštiečiai susivienijo bendrystei
Bendruomenė susivienijo Akmeninis paminklas Šventė miestelyje 

Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė ir Pabaisko krašto bendraminčių klubas vasaros pabaigoje susivienijo bendrystei. Organizacijos įgyvendino projektus  - „Paminklo prieigos sutvarkymas“ ir „Bendrystės šventė II“, finansuotus pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetus – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose ir viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių gražinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai).

Abi organizacijos, veikdamos kartu, sėkmingai įgyvendino projektinių veiklų tikslus -puoselėti vietos bendruomenės tradicijas ir stiprinti bendruomeniškumo ryšius bei gražinti miestelio erdves atnaujinant infrastruktūrą. Projektų baigiamasis renginys vyko 2021-08-15. Paminklas Pabaisko krašto kariams savanoriams atminti, stovintis miestelio centre senokai prašėsi šeimininkiško požiūrio ir rankų. Pabaisko kraštiečių bendraminčių klubo nariai, už projekto lėšas, sutvarkė akmeninio paminklo prieigą, išdėdami betonines plyteles aplink jį. O Pabaisko kaimo bendruomenė, projekto „Bendrystės šventė II“ lėšas panaudojo įsigydami šventės organizavimo paslaugas ir reikalingas prekes. Paminklas iškilmingai atidengtas bendruomeniškoje šventės aplinkoje, kurioje susivienijo ne tik organizacijų nariai, bet ir kraštiečiai.

Pabaisko seniūnijoje nevyriausybinės organizacijos tęsia ilgametę tradiciją - vienyti visą vietos bendruomenę bendrystei ir bendruomeniškumui stiprinti.  Bendradarbiaudami vietos bendruomenės nariai, sugeba generuoti idėjas ir jas planingai išpildyti, tokiu būdu stiprindami bendruomeniškumą seniūnijoje.

Šauni šventė Pabaisko miestelyje įvyko dėka visų padėjusių ir prisidėjusių prie projektų įgyvendinimo: kraštiečiui Viliui Kavaliauskui, Ukmergės šauliams, klubui "Miško broliai", violončelistei Eglei Vasiliauskaitei, kunigui Kęstučiui Geniui, Ukmergės kultūros centro Pabaisko filialui.

Projektų finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaRečionyse jaunimo užimtumui įrengtas mobilus riedlenčių parkas

Riedlenčių parkas Procesas Parkas naktį

Rečionių bendruomenė įgyvendino projektą „Mobilus riedlenčių parkas jaunimui“. Projekto tikslas – bendruomenės materialinės bazės stiprinimas, siekiant pagerinant jaunimui užimtumui organizuoti skirtos veiklos kokybę. Projekto veiklų tikslas – riedlenčių ir BMX tipo dviračių lauko rampų gamyba. Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimas).

Įgyvendinant projektą, svarbus buvo pats gamybos procesas: už projekto įgyvendinimui skirtas lėšas, bendruomenė įsigijo statybines medžiagas, kurias panaudojo rampų gamybai. Gamybos darbus atliko savanoriai bendruomenės vyrai kartu su potencionaliais vartotojais, jaunuoliais. Pagamintos rampos nugabentos ir sustatytos viešojoje kaimo erdvėje – V. Bergo giraitėje, todėl yra laisvai prieinamos visam kaimo jaunimui. V. Bergo ąžuolų giraitėje įrengtos trys kliūtys (rampos), tinkamos važiavimui riedlentėmis, riedučiais, paspirtukais ar dviračiais. Rečionių bendruomenė jau prieš 5 metus atsigręžė į vaikų ir jaunimo poreikius ir kiekvienais metais bent vieną bendruomenės projektą skiria jaunimo poreikiams tenkinti. Taip stengiamasi bendruomeninę veiklą pozicionuoti kaip atvirą ir reikalingą visiems, didinti įvairaus amžiaus grupių bendravimą ir bendradarbiavimą. Jaunimas yra skatinamas garsiai išsakyti savo poreikius ir idėjas bei prie jų įgyvendinimo prisidėti savo darbu. Bendruomenės kuriama kaimo aplinka tampa patogi, funkcionali, naudinga visų amžiaus grupių gyventojams. Tiek jaunimas, tiek kiti gyventojai, dalyvaudami kūrybos ir įgyvendinimo procesuose, vėliau savo sukurtą gerbūvį ne tik naudoja, bet ir tausoja. Rampų įrengimas pritaikė dar vieną viešosios erdvės dalį ne tik pasyviam poilsiui, bet ir aktyviams bei sveikam jaunimo laisvalaikiui.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaŽelvos bendruomenė skatina pažinti gimtąjį kraštą

Leidinys Pažinimo takais Lankytojai

Želvos bendruomenė įgyvendino projektą „Drauge – gimtinės pažinimo takais“ pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – „Lietuvos archyvų 100 metų jubiliejui paminėti skirtos nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos (veiklos puoselėjančios vietos bendruomenės kultūros paveldo ir tradicijų išsaugojimą, įvykių, fotografijų archyvavimo, vietos bendruomenės kartų ryšių stiprinimo projektai).

Projekto tikslas – suburti trijų kartų želviškius bendrai veiklai, t.y. leidinio, skirto Želvos 440 metams pažymėti, sudarymui, tyrinėjant savojo krašto istoriją.

Geriau vieną kartą pamatyti nei dešimt – išgirsti. Š.m. liepos 31- rugpjūčio 1 dienomis Želvoje įvyko tradicinė kraštiečių šventė, skirta miestelio 440-ajam jubiliejui.

Įgyvendinant šventės programą, prisidėjo ir Želvos bendruomenė, parengusi projektą ,,Drauge - gimtinės pažinimo takais". Už projekto lėšas buvo parengtas ir išleistas leidinukas ,,Ką pasakoja senieji Želvos pastatai?" kuris buvo pristatytas kraštiečių šventėje. Į leidinuko sudarymą buvo įtraukti visų amžiaus grupių esami bendruomenės nariai. Želvos gimnazijos septintokai, paskatinti auklėtojos ir lietuvių kalbos mokytojos Rasos Povylienės, leidosi gimtinės pažinimo kelionėn - domėjosi Želvos krašto - Daubariškių, Paželvių bei Mateikiškių - piliakalniais, jų istorija ir dabartimi. Kraštiečių šventės metu, gimnazijos muziejuje buvo priimtas gausus lankytojų, besidominčių gimtinės praeitimi, būrys, organizuota ekskursija po senąjį miestelį ,,Atminties kelias", parengta nuotraukų paroda ,,Želvos praeities atspindžiai", vakare šventės dalyviai linksminosi smagioje vakaruškoje. Antrojoje kraštiečių šventės dienoje vyko tradiciniai Šv. Ignaco Lojolos atlaidai Želvos bažnyčioje.

Įgyvendindami projektą želviškiai į vieną būrį sukvietė esamus ir buvusius bendruomenės narius. Kraštiečių šventė Želvos miestelyje švenčiama tradiciškai kasmet.

 

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaSiesikiečiai įamžino išnykusių seniūnijos kaimų istorijas
Miestelio erdvių gražinimas Siesikų miestelio bendruomenė Skulptūra "Motina"

Siesikų miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Siesikų miestelio viešųjų erdvių gražinimas" pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių gražinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai). Projektas - dar pernai pradėtos bendruomenės viešosios miestelio erdvės tvarkybos darbų tęsinys. Projekto tikslas - įamžinti išnykusių Siesikų seniūnijos kaimų atminimą bei baigti sutvarkyti aplinką, apsodinant ją daugiamečiais dekoratyviniais medeliais.  Išnykusių kaimų atminimas įamžintas medžio skulptūra „Išnykusiems Siesikų seniūnijos kaimams atminti“, kurios autorius Siesikų žemėje gimęs ir augęs Vidas Nugaras.

Skulptūros idėją pasiūlė bendruomenės nariai: joje pavaizduota Motina, kuri po sunkių darbų dėdavo ant stalo ką tik iškeptą duonos kepalą, o tvirtos tėvo rankos atriekdavo riekelę ir padalindavo visiems šeimos nariams. Pasklidęs duonos kvapas suvienydavo visus, širdis užliedavo meilė ir šiluma. Šią idėją įgyvendino medžio drožėjas Vidas Nugaras, įdėdamas daug kantrybės, meilės, širdies šilumos, savų minčių ir padovanodamas nuostabų meno kūrinį, kuris papuošė Siesikų miestelį. „Žiūrėdamas į skulptūrą matai ne tik motiną, bet ir kažkada stovėjusias gryčias, augusią obelį, šviečiančią saulę ir bandai įsivaizduoti gyvenusius žmones, kurie vieni kitus užjausdavo, paguosdavo, pralinksmindavo. Labai norėjosi pabūti su žmonėmis ir išgirsti jų pasakojimus apie tai, kur kažkada gyventa, svajota, mylėta“, teigė bendruomenės pirmininkė Leokadija Talalienė.

„Siesikų miestelio bendruomenė vasaros pabaigoje sukvietė visus buvusius ir esamus siesikiečius į skulptūros atidengimo šventę. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Siesikų bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Kazys Gražulis. Po mišių visi rinkosi prie skulptūros, kurią pašventino klebonas. Buvo pristatytas projektas, skambėjo šventės vedančiosios Vitalijos nuostabūs žodžiai, kiekvieno kaimo ir gyvenusių žmonių atminimui pamerkti gėlių žiedai. Su dideliu susidomėjimu klausėmės Romo Railos, Alfonso Zimblio, Anelės Zimblienės pasakojimų apie kažkada gyvavusius kaimus, gyvenusius žmones. Šventės pabaigoje pasidalinome mažais duonos kepalėliais. Bendruomeniškai pasveikinome Ireną Staškūnienę ir Ireną Dutkuvienę, atšventusias gražų 80 - jį jubiliejų. Dėkojame prie projekto įgyvendinimo prisidėjusiems Vidui Nugarui, Astai ir Rolandui Tarnauskams, ūkininkui Deividui Čeponiui, Siesikų seniūnijai, bendruomenės nariams, miestelio gyventojams, Siesikų seniūnaičiui Rimantui Talalui, Vitalijai Čyvienei, Danguolei Stankevičiūtei, Tomai Razvadauskaitei. Tikimės, kad tai nebus paskutinis projektas, kad gims naujų minčių ir idėjų, kurias galėsime įgyvendinti bendrai dirbdami“. (Autorė – L. Talalienė)

Projekto finansavimo šaltinisUkmergės rajono savivaldybės administracijaUkmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Tradicijos mus vienija“

Vėliava  Suoliukas  Vėliavos

Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė turi tradiciją – valstybinių ir miestelio švenčių metu gatvės apšvietimo stulpus papuošti valstybinėmis ir miestelio vėliavėlėmis. Tradicija tęsiasi daugiau kaip 10 metų, tačiau po pastaraisiais metais įvykdyto miestelio gatvių atnaujinimo, senieji apšvietimo stulpai buvo pakeisti naujais, o juose buvę sumontuoti vėliavėlių laikikliai beviltiškai susidėvėję ir pasenę. Taujėnų miestelio bendruomenė inicijuodama tradicijos tęsimą, įgyvendino projektą pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto tikslas – suburti bendruomenę bendrai veiklai, atnaujinant miestelio viešąsias erdves, skatinti pilietiškumą jaunimo ir visos bendruomenės tarpe, ugdant patriotizmą bei pasididžiavimą savomis tradicijomis bei valstybe. Projekto įgyvendinimo metu, už lėšas buvo įsigyta 70 vienetų vėliavėlių ir laikiklių, 3 šiukšlių dėžes, bendruomenė suburta talkai. Talkos metu buvo verdama gardi sriuba ant laužo. Talkoje dalyvavo 42 įvairaus amžiaus ir socialinės padėties taujėniškiai. Atnaujinta, papuošta ir gražiai sutvarkyta Taujėnų miestelio centrinė gatvė vėl kviečia taujėniškius ir svečius pasigrožėti aplinka ir užsukti į miestelio lankomus objektus – klasicistinę bažnyčią ir Dvaro rūmus.

 Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LogotipasUkmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Veprių sveikatingumo tako ir poilsio erdvių kokybės gerinimas“
Medžio dirbiniai Suoliukas Suoliukai 

Veprių kaimo bendruomenė, siekdama pagerinti poilsio bei sveikatingumo erdvių kokybę Veprių miestelio apylinkėse, parengė ir įgyvendino projektą “Veprių sveikatingumo tako poilsio erdvių kokybės gerinimas”.  Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" lėšomis.

Už projekto lėšas buvo pagaminti ir pastatyti  7 lauko suoliukai: du pastatyti Riešės upelio pakrantėje, netoli besisukančio vandens malūno rato, trys - ant Veprių piliakalnio ir du - Veprių ežero pakrantėje, netoli Veprių palūdimio. Suoliukus pagamino vepriškis Saulius Graužinis. Tačiau projekto įgyvendinimo eigoje pasimatė, kad už skirtas projekto lėšas įsigytų suoliukų yra gerokai per mažai viso tako teritorijai apstatyti ir atnaujinti, kad Vepriuose poilsio erdvių yra gerokai daugiau ir visos jos reikalauja dėmesio ir išbaigtumo. Todėl bendruomenės nariai nutarė paskelbti pilietinę iniciatyvą “Padovanok suoliuką Vepriams”. Ypatingai bendruomenė džiaugiasi, kad vepriškiai neliko abejingi ir pagamino dar papildomus penkis suoliukus. Jaroslavo Bagdzevičiaus pagaminti suoliukai sumontuoti pėsčiųjų tako zonoje, Pušyno ir Šventosios gatvių sankirtoje, šalia mokyklos stadiono, netoli Šventosios.  Liongino Smailio padaryti suoliukai pastatyti Amžių sandūros parko teritorijoje bei priešais koplytėlę prie kapinių. Du Kęstučio Bondzinsko pagaminti suoliukai pastatyti Veprių pušyne.  „Nuoširdžiai dėkojame dovanojusiems suoliukus. Mūsų iniciatyva tęsiasi iki spalio vidurio. Suoliukų tikrai dar trūksta Veprių pušyne, sveikatingumo take nuo piliakalnio (Slabados kaime) iki koplytėlės, bei kitose erdvėse. Tikimės, kad atsiras entuziastų ir Vepriuose suoliukų poilsio zonose dar padaugės. O dabar savus ir svečius - visus kviečiame pailsėti nuostabiame Veprių krašte ir miestelyje ant įrengtų ir pritaikytų atokvėpiui suoliukų“- teigia bendruomenės pirmininkė Aldona Medonienė.

Projektas įgyvendintas kartu su partneriu Veprių seniūnija.
Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Logotipas


Žemaitkiemio miestelio šventėje padėkota bendruomenės nariams
Scena Šventė Žolinių šventė  

Ukmergės rajono Žemaitkiemio miestelio bendruomenė tradiciškai, kasmet organizuoja Žolinių šventę. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais Žemaitkiemio miestelio bendruomenė pasirūpino, kad Žolinių šventė būtų žaisminga ir turininga, ir, kad kiekvienam padovanotų šventinę nuotaiką. Šiai vietos bendruomenei reikšmingai šventei suorganizuoti bendruomenė parengė ir įgyvendino projektą pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.

Projekto tikslas – puoselėti vietos bendruomenės tradicijas ir stiprinti bendruomeniškumo ryšius. Įgyvendindama projektą „Tradicinė žolinės šventė – padėka bendruomenės nariams“ Žemaitkiemio miestelio bendruomenė įsigijo koncertinės šventės dalies paslaugas. Šventėje skambėjo populiari, klasikinė, liaudies muzika, veikė įdomios edukacijos. Buvo padėkota visiems pagalbininkams, rėmėjams, atlikėjams. Žemaitkiemyje koncertavo pop muzikos grupė ,,Belkanto ", atlikėja Rusnė Varanavičiūtė, operos solistai ,, Men trio ".  Be abejo, šventėje pasirodė Balninkų, Valų, Žemaitkiemio mėgėjų kolektyvai.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaPiliakalnio bendruomenė įgyvendino projektą „Vasarą palydėkime“
Prie ežero Šventinės akimirkos Tinklinis

Rugsėjo mėn. pabaigoje, Piliakalnio bendruomenė, pradėdama veiklas subūrė bendruomenės narius vasaros palydėtuvių šventei.

Projekto tikslas – suburti vietos bendruomenę, skatinti ir stiprinti bendruomeniškumą tarp bendruomenės narių, skatinti bendruomenės narių aktyvumą ir organizuoti veiklas. Į projekto veiklas buvo įtraukti 54 vietos bendruomenės gyventojai, priklausantys skirtingoms amžiaus ir socialinės padėties grupėms. Vasaros palydėtuvės vyko prieš tai įrengtoje ir gražiai sutvarkytoje ežero pakrantės aikštelėje, kuri, kaip manoma, nuo šiol taps bendruomeninės veiklos vieta.

Piliakalnio bendruomenės vaikams ir jaunimui buvo organizuotos įvairios kūrybiškumo, šakočio kepimo edukacijos, pasidūkimui pastatytas batutas. Vyresnieji šventės dalyviai buvo įtraukti į žvejybos ir tinklinio varžybas. Tačiau labiausiai visus sutelkė ir sujungė smagi šventinė nuotaika ir koncertas. Piliakalnio bendruomenė projektą įgyvendino pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse".

Piliakalnio bendruomenė įgyvendindama šį projektą sėkmingai startavo dideliame Ukmergės rajono bendruomenių būryje.  
 Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Logotipas


Nuotekų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

Talka Užrašas Žolė

Ukmergės rajono Nuotekų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonė "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto tikslas – viešosios erdvės, skirtos bendruomenės narių poreikiams, atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams.

Nuotekų kaimo bendruomenė, įsikūrusi prie dešimtį metų, siekia, kad teritorija prie kaimo bendruomenės namų taptų jaukia poilsio ir susitikimų vieta. Eilę metų bendruomenė turėjo svajonę įsigyti gražią ir menišką bendruomenės namus žyminčią iškabą, prie bendruomenės namų pastatyti suoliuką, kad vyresnio amžiaus bendruomenės nariai turėtų kur atsipūsti. Įgyvendinus projektą, šios svajonės buvo išpildytos. Tautodailininkas Rimantas Zinkevičius pagamino iškabą, suoliuką, šiukšlių dėžę. Tokiu būdu buvo sutvarkyta ir atnaujinta aplinka prie Nuotekų kaimo bendruomenės namų. Projekto rezultatai orientuoti į kaimo gyvenimo kokybės gerinimą bei bendrą aplinkos gerbūvį. Projekto įgyvendinimas bendruomenės nariams turi svarbią įtaką bendruomeniškumui stiprinti. Gražioje aplinkoje Nuotekų ir aplinkinių kaimų gyventojai ketina sutelkti iš naujo ir atgaivinti šiek tiek priblėsusia veiklas. Pasibaigus projektui bendruomenės nariai turės galimybę leisti laisvalaikį kartu, pačių sukurtoje aplinkoje.

 Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LogotipasKartu galime nuveikti daug

Bendruomenė Kelionė Mažinami pandemijos padariniai asmens gerovei

Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kartu galime nuveikti daug“, finansuotą pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – NVO iniciatyvos, mažinančios Covid-19 pandemijos padarinius asmens gerovei vietos bendruomenėse.

Projekto tikslas: mažinti pandemijos padarinius bendruomenėje, skatinti vietos žmonių bendravimą per pažintinę veiklą, saviraišką ir bendruomeniškumą, gerinant emocinę sveikatą.

Įgyvendinant projektą “Kartu galime nuveikti daug”  buvo suorganizuota pažintinių renginių diena Raseinių krašte. Jos metu projekto dalyviai aplankė Raseinių Magdės šulinį, grožėjosi Lyduvėnų tiltu, Šiluva, Tytuvėnų vienuolynu bei vingiuojančia Dubysa. Tęsdami pažintį, aplankė Betygalos bendruomenę, susitiko su jos nariais, apsilankė miestelio muziejuje, dalyvavo bendruomenės edukacinėje programoje, dalijosi patirtimi apie bendruomeniškumą skatinančias veiklas.

Pažintinės kelionės metu įgytos žinios buvo pritaikytos antroje projekto dalyje Vepriuose, organizuojant edukacinę programą. Jos metu Vepriuose gyvenanti tautodailininkė Vilija Mickevičienė bendruomenės narius supažindino su sukurtomis ir tautiniais kostiumais aprengtomis lėlėmis, aiškino lėlių kūrimo paslaptis. Visos edukacinės programos dalyvės ne tik mokėsi rišti lėles, bet ir susikūrė savo lėlę. Renginys skatino saviraišką, kūrybiškumą, bendravimą. Edukacinė programa buvo nuotaikinga ir įdomi.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaJakutiškių gyvenvietės bendruomenėje pavasariškos nuotaikos

Darbai  Gėlės žydės pavasarį  Bendruomenė 

Jakutiškių gyvenvietės bendruomenėje posakis- „ruošk roges vasarą“, šį saulėtą rugsėjo savaitgalį tapo tikru įsikūnijimu kitam posakiui: „Nori žydėjimo pavasarį, sodink gėles rudenį“. Bendruomenė, įsikūrusi Jakutiškių gyvenvietėje, įgyvendino projektą „Jakutiškių viešųjų erdvių gražinimas“ pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių gražinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai). Projekto tikslas – stiprinti bendruomeninę veiklą, formuoti teigiamą Jakutiškių kaimo įvaizdį, puošiant ir sutvarkant kaimo viešąsias erdves. Jakutiškių gyvenvietės bendruomenė už projekto lėšas įsigijo net 12 000 vienetų anksti pavasarį sužydinčių gėlių - krokų svogūnėlių. Smagioje savaitgalio talkoje, darbuodamiesi petys petin, bendruomenės nariai dirbo dvi valandas ir gėles susodino kaimo prieigose esančioje pievutėje netoli bendruomenės namų. Ši viešoji erdvė pirmiausia ir pasitinka kiekvieną atvykstantį į Jakutiškių kaimą. Trikampio formos pievelėje, tarp senų ir didelių medžių, augo tik šienaujama žolė, o dabar, šio projekto dėka erdvė pasipuoš ir pražys gėlėmis. Jakutiškių kaimo gyventojai džiaugiasi, kad po ilgokos pertraukos kaime atgyja bendruomeninė veikla, o jų kaimo gyvenamoji erdvė po truputį atsinaujina ir pasipuošia.

„Ačiū visiems, kas rado savo brangaus laiko ir prisidėjo prie būsimo krokų žydėjimo pavasarį! Ypač didelis AČIŪ Liudvikai Suchockienei, Povilui Kabokui, Simonai Suchockaitei, Ramintai Baniulytei, Ilonai Reinartaitei-Jaskūnienei, Loretai Račinskaitei,  Jolantai Filipovai ir mažajam Adomui Babilui. Taip pat prie projekto rašymo prisidėjusiai Jovitai Griškevičienei“,- sakė bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zinkevičius.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaVeiklai organizuoti Piliakalnio bendruomenė įsikūrė gražią viešąją erdvę

Ežeras Poilsiavietė Lieptas

2020 metais naujai įsiregistravusi Piliakalnio bendruomenė Šešuolių seniūnijoje, jau šiais metais įgyvendino pirmuosius projektus.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių grąžinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai) - Piliakalnio bendruomenė įgyvendino projektą „Poilsio ir laisvalaikio erdvės įrengimas Laukėnėlių kaime“.

Laukėnėlių kaime, Šešuolių seniūnijoje, esanti viešoji erdvė ežero pakrantėje nuo seno yra mėgiama vietos žvejų ir gyventojų. Ne retai šią vietą lanko ir svečiai bei turistai, kadangi kitoje, šalia esančio kelio, pusėje įrengtas partizanų žūties ir laisvės kovų atminimo memorialas. Siekdama įgyti projektų įgyvendinimo patirties, Piliakalnio bendruomenė pasitelkė savanorius ir projektą įgyvendino bendradarbiaudama su labiau patyrusiais partneriais - Šešuolių seniūnija bei Liaušių kaimo bendruomene. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bendruomenės nariai ir savanoriai išrovė menkaverčius pakrantėje suvešėjusius krūmus bei meldus. Paruoštoje 30 metrų ilgio pakrantės aikštelėje  buvo supiltas už projekto lėšas įsigytas smėlis, pastatytas naujas pontoninis lieptas. Bendromis jėgomis naujai įrengta poilsio erdve, dabar gali džiaugtis įvairaus amžiaus ir socialinių grupių aplinkinių kaimų gyventojai ir bendruomenės nariai.

Geroji projektinė patirtis skatina Piliakalnio bendruomenės narius brandinti naujos veiklos idėjas ir užmojus gyventi bendruomeninį gyvenimą ir aktyviai įsilieti į rajono bendruomeninių organizacijų veiklas. Sutvarkytoje ežero pakrantėje jau planuojamos bendruomenės šventės, būsimi susitikimai ir susirinkimai. Bendruomenė tikisi, kad sutvarkyta viešoji erdvė taps nauju, gražiai sutvarkytu žmonių traukos objektu seniūnijoje.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaIII Antakalnio kaimo bendruomenėje sukurta jauki lauko erdvė
Kiemas Suoliukai Erdvė išklota trinkelėmis 

Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Viešosios erdvės pritaikymas III Antakalnio gyventojų poreikiams“. Projektas įgyvendintas pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių grąžinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai).

Projekto „Viešosios erdvės pritaikymas III Antakalnio gyventojų poreikiams“ tikslas – harmoningai sutvarkyti kaimo viešąsias erdves, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, pagerinti vietos bendruomenės įvaizdį.

Už projekto lėšas įsigyti 5 lauko suoleliai prie bendruomenės namų. Minėta erdvė buvo išklota trinkelėmis, įgyvendinant kitą projektą, todėl šio projekto dėka, ji pilnai pasitarnaus bendruomenei, organizuojant įvairius renginius lauke. Taip pat viešoji erdvė prie bendruomenės namų tapo puikia vieta kaimo gyventojų poilsiui ir atokvėpiui. Turėti savo veidą, savo išskirtinumą - kiekvienos bendruomenės prioritetas ir svajonė. Naujai sutvarkyta III Antakalnio kaimo erdvė harmoningai įsiliejo į kraštovaizdį ir pagerino bendrą gyvenamąją aplinką, tapo patrauklesnė vietos gyventojams ir atvykstantiems svečiams.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybės administracijaSiesikų miestelio bendruomenė pagerino sąlygas naujoms veikloms organizuoti
Patalpos Bendruomenė Maisto džiovyklė 

Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė įgyvendino projektą ,, Siesikų miestelio bendruomenės materialinės bazės stiprinimas" pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas" pagal 2021 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo, kurį finansavo Žemės ūkio ministerija.

Įgyvendinant projektą, už skirtas lėšas bendruomenė įsigijo įvairių materialinių priemonių, kurios suteiks galimybių naujoms ir tęstinėms bendruomeninėms veikloms organizuoti.  Įsigyti prietaisai, baldai (kėdės, kondicionierius), biuro įranga (kompiuteris ir spausdintuvas) bei maisto gamybos įranga (perkolatorius, maisto produktų džiovyklė) suteiks galimybę teikti kokybiškesnes paslaugas bendruomenės nariams, planuoti įvairesnius užsiėmimus visais metų laikais, didins užimtumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, plės vykdomas veiklas. Siesikiečiai yra viena seniausiai susikūrusių bendruomenių Ukmergės rajone. Svarbiausios bendruomenės veiklos sritys yra švietėjiška ir kūrybinė bendruomenės narių ugdymo ir vienijimosi veikla, savo gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, atnaujinimo ir priežiūros veikla.
Šio projekto įgyvendinimas pagerins tolimesnį bendruomeninės veiklos vystymąsi, užtikrins ir labiau tenkins bendruomenės narių poreikius bendrauti ir bendradarbiauti.
Projekto metu įsigytos priemonės yra skirtos įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių Siesikų miestelio gyventojams, tikslingai juos kviečiant burtis ir įsijungti į veiklas.
Projekto finansavimo šaltinis – Žemės ūkio ministerija, Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Logotipas


„Vėjo vaikų“ darželyje nauja žaidimų erdvė
Aikštelė Darbai Smėlis
Ukmergės šeimų bendruomenė „Sąmoninga tėvystė“ įgyvendino projektą „Laisvė žaisti 3 - kiemelis“.
Projekto tikslas – pagerinti asociacijos veiklos kokybę, pagerinant lauko darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikams teikiamų paslaugų kokybę. Projekto veiklų tikslas – įrengti lauko aikštelę žaidimams smėlyje „Vėjo vaikų“ darželio vaikams. Taip pat pagerinti „Vėjo vaikų“ darželio patrauklumą ir teikiamų neformalaus ugdymo paslaugų kokybę.  Šiuo metu lauko darželį lanko vaikai iš dešimties šeimų, tačiau asociacijos veiklos tikslas, yra propaguoti ir skatinti sveiką ir natūralią gyvenseną šeimose nuo pat vaiko gimimo, todėl įgyvendinus projektą tikimasi į lauko vaikų darželį pritraukti naujas, jaunas šeimas, kurios svarsto galimybę persikelti iš didmiesčių ar užsienio, atvykti gyventi į Ukmergės rajoną. Sulaukiama dėmesio iš užsienyje gyvenančių šeimų, kurios svarsto galimybę keltis gyventi į Ukmergę. Projektas įgyvendintas kartu su partneriu VšĮ „Skautų slėnis“.

Projektas tęstinis, jo įgyvendinimo veiklos tęsiamos jau trejus metus iš eilės, siekiant pagerinti šeimoms ir ikimokyklinio amžiaus vaikams teikiamų neformalaus ugdymo paslaugų kokybę. Įgyvendinant projektą, bendruomenė įsigijo geotekstilės pagrindą, kuris buvo padengtas 40 kubinių metrų gamtiniu smėliu. Sutvarkytu ir naujai įruoštu kiemeliu naudojasi darželio vaikai ir svečiai. Vaikai žaidimų aikštele naudojasi visomis darbo dienomis - čia žaidžia, bėgioja, grėbia ir stato pilis, piešia bei rašo ant smėlio. Atnaujinama ir tvarkoma aplinka kuria patrauklumą ir traukos centrą šeimoms, kurių vaikai kitose valstybėse lankė būtent lauko darželį ir, kurie nori tęsti pradėtą praktiką. Alternatyvų buvimas sukuria pasirinkimo galimybę, o tai didina Ukmergės rajono patrauklumą.

Šios priemonės turės įtakos organizacijos teikiamų paslaugų kokybei ir plėtrai, kadangi bus galima organizuoti ir pasiūlyti vaikams naujas, patrauklias smėlio edukacijas. „Vėjo vaikų“ darželio lankytojai skatinami aktyviai fiziškai ir turiningai leisti laiką gamtoje, grūdinti organizmą ir ugdyti asmenines charakterio savybes nuo mažens.
Projekto dėka susitvarkė darželio aplinka, o šeimų bendruomenė turės galimybę plėsti teikiamas paslaugas, kurios akivaizdžiai pagerės ir taps įvairesnės, labiau patrauklios.
Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimas).

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė, VšĮ „Skautų slėnis“.Tolučių – Bajorų kaimų bendruomenė puoselėja etnokultūros paveldą
 PaminklasTolučių-Bajorų kaimų bendruomenė  Paminklas

Ukmergės rajono Tolučių-Bajorų kaimų bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenės sutelktumo ir bendruomeniškumo skatinimas puoselėjant etnokultūrą“. Kadangi 2021-ieji yra paskelbti Archyvų metais, projekto tikslas - surinkti ir susisteminti medžiagą apie bendruomenės teritorijoje esančius piliakalnius, pilkapynus, senas nebeveikiančias kapinaites, medžius-gamtos paminklus.

Bet kokia bendra veikla stiprina ir telkia bendruomenę, glaudina ryšius tarp įvairaus amžiaus ir socialinės padėties gyventojų. Projekto įgyvendinime dalyvavo vaikai ir jaunuoliai, kurie mokosi Želvos gimnazijoje. Jie domėjosi savo krašto etnokultūros objektais, fotografavo, aprašė, pateikė medžiagą informaciniam lankstinukui. Buvo nufotografuoti ir aprašyti: Mergukalnis, Lelikonių piliakalnis ir kaimo kapinės, Skripėtiškių ir Tolučių kaimų kapinaitės, Pašilės pilkapynas, Sarapiniškio kaimo ąžuolas, Lelikonių ir Bajorų koplytstulpiai, paminklas broliams Zigmui ir Pranui Gaidamavičiams. Surinkta kraštotyrinė medžiaga yra sumaketuota ir susisteminta lankstinuke. Kaimo bibliotekoje veikia aprašytų objektų nuotraukų paroda bei galima rasti visą papildomą informaciją apie juos. „Dėkojame visiems gyventojams, dalyvavusiems projekte, ypač Rokui Kalesnykui, kuris daugiausiai prisidėjo fotografuojant minėtus objektus ir renkant informaciją apie juos. Daug informacijos Rokas sužinojo iš Kiaukliškių kaimo gyventojo Vaclovo Kalesniko. Džiaugiamės, kad mūsų krašto istorija nepamiršta. Šiuo metu bendruomenės namuose vyksta etnokultūros objektų nuotraukų paroda. Surinkta medžiaga bus saugoma Tolučių bibliotekoje. Visi norintys galės su ja susipažinti“ – teigia bendruomenės pirmininkė Audronė Stankevičienė.

Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – „Lietuvos archyvų 100 metų jubiliejui paminėti skirtos nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos (veiklos puoselėjančios vietos bendruomenės kultūros paveldo ir tradicijų išsaugojimą, įvykių, fotografijų archyvavimo, vietos bendruomenės kartų ryšių stiprinimo projektai).

 Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė.Rečionių bendruomenė įgyvendino projektą „Renovacijos po nauju stogu“

 Dirbo kartu Projektas Rečionių kaimo teritorija 

Projektas finansuotas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonė "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto tikslas – viešosios erdvės, skirtos bendruomenės narių poreikiams, atnaujinimas, kaimo gyventojų bendruomeninės veiklos pagrįstos socialine atsakomybe ir pasitikėjimu, skatinimas ir stiprinimas.

Įgyvendindami projektą visų kartų rečioniškiai, dirbdami  kartu petys petin, atnaujino kliūčių ruožo, skirto vaikų ir jaunimo užimtumui ir laisvalaikui, trasą medžiuose, medyje sutvirtino namelį, įsirengė lauko poilsio baldus jaunimui, atnaujino pavėsinę, išgrąžino aplinką ir gėlyną šalia Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtos skulptūros. Įgyvendindami projektą bendruomenės nariai patys dirbo savanoriškose talkose, kuriose panaudojo už projekto lėšas įsigytas medžiagas darbams atlikti, o kai kurie net atsinešė ir savo asmeninių medžiagų likučius. Siekdami įgyvendinti projekto tikslus, numatytus kovai su klimato kaita, augalų gerovei užtikrinti rečioniškiai naudojo ekologiškus grikių lukštus. Rečionių bendruomenė, įgyvendindama projektą, savo nuoširdžiu entuziazmu sukūrė tikrą stebuklą - Rečionių kaimo teritorija tapo ne tik gražesnė, bet ir patikimesnė, jaukesnė, o svarbiausia – labai brangi kiekvienam gyventojui.

 Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Logotipas


Deltuvos miestelio bendruomenė įgyvendino projektą bendruomeninei veiklai sustiprinti

Bendruomenė Projektas „Ir kasdien, ir šventėje būkim drauge“ Koncertas

Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Ir kasdien, ir šventėje būkim drauge“.
Projektas finansuotas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonė "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto tikslas – skatinti miestelio gyventojų bendruomeninę veiklą, pagrįstą socialine atsakomybe ir pasitikėjimu, stiprinti bendradarbiavimo ryšius, telkti žmones bendruomeninei veiklai.
2021 metais Deltuvos miesteliui suteiktas „Mažosios Lietuvos sostinės“ statusas. Bendruomenės aktyvas nuo pat vasaros pradžios įsijungė į įvairias kultūrines veiklas, kviesdamas bendruomenės narius dalyvauti, organizuoti ir organizuotis. Įgyvendindama projektą „Ir kasdien, ir šventėje būkim drauge“ Deltuvos miestelio bendruomenė, organizavo jos tapatybei reikšmingus ir ilgametę tradiciją turinčius renginius – Žolinių spartakiadą, koncertinę programą Žolinių atlaidų metu, netgi „Muzikinį rugpjūtį Deltuvoje“, kur visą rugpjūčio mėnesį vyko įvairūs koncertai. Dauguma šių renginių vyko lauke. Už projekto lėšas bendruomenė įsigijo įrangą, skirtą renginiams lauko sąlygomis organizuoti, t.y. 2 palapines bei 3 lauko stalų komplektus.  Projekte dalyvavo įvairaus amžiaus ir socialinės padėties Deltuvos miestelio bendruomenės nariai, kitų bendruomenių žmonės, svečiai.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LogotipasAsociacija UOLA įgyvendino projektą „Kartu sveikti lengviau“

„UOLA“ bendruomenė „Kartu sveikti lengviau“ Sėmėsi vilties bei tikėjimo bendraudami su žinomais dvasininkais

Ukmergės onkologinių ligonių asociacijos „UOLA“ bendruomenė įgyvendino projektą „Kartu sveikti lengviau“. Skaudžios problemos suartinti žmonės stengėsi įsilieti į aktyvų bendruomenišką gyvenimą, dalyvaudami priemonėje „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“. Projekto „Kartu sveikti lengviau“ tikslas - socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams bei nuo socialinių problemų kenčiantiems asmenims ir jų artimiesiems padėti išgyventi krizinį laikotarpį. Projekto metu asociacijos nariai ar jų artimieji buvo įtraukti į švietėjiškas kultūrines veiklas, skatinančias socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą. Projekto dalyviai organizuotose išvykose į Klaipėdos onkologinį centrą turėjo galimybę susipažinti su centro veikla, dalyvavo psichologinės relaksacijos bei muzikos terapijos ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Dvasiškai sustiprėjo, pasisėmė vilties bei tikėjimo bendraudami su žinomais dvasininkais – kun. Astijumi bei A. Valkausku. Projekto veiklomis buvo siekiama pagerinti emocinę, psichinę ir fizinę savijautą, ypač išgyvenus Covid – 19 pandemijos pasekmes. Įgyvendindami projektą asociacijos nariai įgijo ir bendruomeniškumo įgūdžių, mokėsi sutelktumo, tarpusavio pasitikėjimo, pagalbos vieni kitiems, išgyventi atskirtį ir nesijausti vienišiems.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Logotipas


Žemaitkiemio miestelio bendruomenė įgyvendino projektą
Scena Žemaitkiemio miestelio kraštiečių šventė Scena viešiesiems renginiams  

Žemaitkiemio miestelio bendruomenė, gyvendama aktyvų bendruomenišką gyvenimą, eilę metų rengia ir įgyvendina projektus, orientuotus į viešųjų erdvių pritaikymą bendruomenės poreikiams. 2020 metais Žemaitkiemio bendruomenė, įgyvendindama projekto veiklas, atnaujino vaikų žaidimo aikštelės priemones ir pritaikė jas mažųjų bendruomenės narių poreikiams. Kintant situacijai, kurią įtakoja Covid -19 pandemija, bendruomenė vis daugiau veiklų yra priversta perkelti į lauko erdves. Projektas „Stacionari scena viešiesiems renginiams (II etapas – sienų ir stogo konstrukcijų montavimas)“ įgyvendintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis. Įgyvendinus projektą buvo įsigytos stogo konstrukcijų montavimo paslaugos ir pabaigta įrengti lauko scena. Gražioje ir erdvioje scenoje jau vyko Žemaitkiemio miestelio kraštiečių šventė, Žolinės atlaidų šventė. Atnaujintoje viešojoje lauko erdvėje ne tik švenčiama. Čia vyksta užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams, mankštos sportuojantiems bendruomenės nariams, įvairūs edukaciniai užsiėmimai.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Logotipas


Tulpiakiemio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Domėkis, keliauk, pažink“
Bendruomenė Bendruomenė lankėsi Zarasuose Zarasai  

Projektas finansuotas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonė "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto tikslas – skatinti Tulpiakiemio kaimo bendruomenės bendruomeninę veiklą, stiprinti bendruomenės narių telkimąsi, pagrįstą socialine atsakomybe ir pasitikėjimu. Bendruomenės aktyvas, įgyvendindamas projektą atokvėpio nuo pandemijos metu, siekė vienyti bendruomenės narius ir stiprinti bendravimo bei bendradarbiavimo motyvaciją savo tarpe, plėtoti švietėjišką bendruomenės narių veiklą, skatinančią kūrybiškumą bei savęs pažinimą,  Projekto įgyvendinimo metu Tulpiakiemio kaimo gyventojai dalyvavo išvykoje į Zarasų rajoną, susitiko su Vajasiškio ir Šlyninkos vandens malūno bendruomenėmis, turėjo galimybę pasidalinti patirtimis bei pažinti vieni kitus. Projekte dalyvavo įvairaus amžiaus ir socialinės padėties Tulpiakiemio kaimo bendruomenės nariai, kurie turėjo galimybę kaimyniškai susiburti, pabendrauti ir pasidžiaugti rudenėjančia gamta. Įgyta patirtis, įgūdžiai padės jiems ir ateityje telktis bendriems tikslams ir veikloms, palaikyti artimus santykius, paremtus tarpusavio pagalba ir pasitikėjimu.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.Siesikų miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „Aš ir tu – keliaukime kartu
,,Aš ir tu – keliaukime kartu“ Miestelio bendruomenė ,,Aš ir tu – keliaukime kartu“  

Siesikų miestelio bendruomenė įgyvendino projektą ,,Aš ir tu – keliaukime kartu“ Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis. Vykdydami projektą siesikiečiai siekė atnaujinti bendruomeniškumo įgūdžius, kurie buvo prislopinti pandemijos metu.Ne vienerius metus Siesikų miestelio bendruomenė turi tradiciją stiprinti bendruomeniškumo įgūdžius įvairiose pažintinėse išvykose. Jų metu bendruomenės nariai ne tik dalijasi savo kaimo bendryste, bet ir siekia pažinti gimtąjį kraštą. Šio projekto metu Siesikų miestelio bendruomenės nariai Ignalinos krašte domėjosi apie senuosius ir dabartinius žvejybos būdus, karvių, sielių plukdymą, aplankė bronzos amžiaus kapavietę, Paliesiaus dvare susipažino su smulkaus verslo galimybėmis, domėjosi apie fizinio krūvio terapijos kliniką, čia vykstančius koncertus. Miestelio bendruomenės nariai, keliaudami turėjo galimybę atsikvėpti nuo esamos situacijos aktualijų, Covid - 19 pandemijos padarinių, pasisėmė grožio ir gėrio įspūdžių, leido pasijusti laimingais. Pasidžiaugė saugia kelione, nes pradžioje kelionės pakartojo saugaus eismo taisykles gatvėse ir keliuose ir visi jų laikėsi. Kelionė neprailgo, nors kartais lietus primindavo apie tikrą lietuvišką vasarą. Smagu buvo keliauti drauge, kadangi „daug kąą pamatėme, sužinojome, bendravome, dalijomės patirtais įspūdžiais, susipažinome su gražiu ežerų kraštu, bendravome su puikiais, savo kraštą mylinčiais žmonėmis“ sakė bendruomenės pirmininkė.

Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Logotipas


III Antakalnio kaimo bendruomenė džiaugiasi atsinaujinusia prieiga prie bendruomenės namų
Sutvarkytas takas Naujas takas Sutvarkyta erdvė

Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Patogios ir patrauklios aplinkos kūrimas kaimo bendruomenėje“. Projektas įgyvendintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis. Įgyvendinus projektą sutvarkyta ir atnaujinta aplinka apie III Antakalnio kaimo bendruomenės namus. Trinkelėmis išdėtas pagrindinis įėjimas į pastatą ir aplink pastatą. Sutvarkyta aplinka, pasodinta augalų. Projektas orientuotas į visus kaimo bendruomenės narius, į bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimą bei bendrą aplinkos gerbūvį. Aplinkos tvarkymo darbams išpildyti buvo organizuotos talkos, kuriose dalyvavo bendruomenės nariai. Įgyvendinant projektą, veiklose dalyvavo ir 10 socialinę atskirtį patiriančių asmenų. Projekto įgyvendinimas bendruomenės narius sutelkė bendram tikslui ir veiklai, kurios metu geriau pažino vieni kitus, stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, atskleidė kūrybiškumą, ugdė bendravimo kultūrą, atsakomybę už kuriamą aplinką. Įgyta patirtis, įgūdžiai padės jiems ir ateityje telktis bendriems tikslams ir veikloms, palaikyti artimus santykius, paremtus tarpusavio pagalba ir pasitikėjimu. Ir pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui bendruomenės nariai turės galimybę leisti laisvalaikį kartu pačių sukurtoje aplinkoje.

 Projekto finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Logotipas


Liaušių kaimo bendruomenėje išartos gražiausios rudens vagos

Projektas „Gražiausia rudens vaga 2021“  Šventės žiūrovai Artojai vagojo laukus

Liaušių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Gražiausia rudens vaga 2021“ pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.

Renginys Liaušiuose tradiciškai rengiamas kelinti metai iš eilės. Pirmąjį rugsėjo penktadienį Šešuolių seniūnijoje susivienijo visa bendruomenė. Kol artojai vagojo laukus, kiti šventės dalyviai galėjo dalyvauti įvairiose edukacijose: UKC Krikštėnų skyriaus darbuotojų edukacijoje, kurios metu buvo kepama duona ant laužo, šakočio kepimo edukacijoje, kurios metu visi norintys kepė šakotį. Renginio metu Lietuvos automobilių kelių direkcija pristatė automobilių saugos diržų efekto bei transporto priemonės virtimo imitavimo įrenginius, kuriuos išbandė šventės dalyviai. Šventėje kvepėjo ant laužo virta žolelių arbata, gaspadinių keptais pyragais ir gaspadorių virtu rudens gėrybių troškiniu. Mažieji dūko ant batuto.

Projektą baigė koncertinė programa, kurią visiems dovanojo šaunūs Želvos armonikieriai (vadovas Vaclovas Butkus). Projekto lėšomis buvo įsigytos renginio vedimo ir organizavimo paslaugos.

Projekto finansavimo šaltinis - Ukmergės rajono savivaldybė, šventės organizavimo partneriai ir rėmėjai.

 Netradicinio sporto čempionatas III Antakalnio kaimo bendruomenėje

Čempionato laimėtojai apdovanoti valgomais prizais Šventės metu vyko įvairios komandinės rungtys  Bendruomenės moterys visus kvietė  vaišinantis „bendruomeniškumo“ koše

Rudenį III Antakalnio kaimo bendruomenė pradėjo tradiciškai.  Dešimtą kartą III Antakalnio kaime įvyko rajoninis bendruomeninių organizacijų netradicinio sporto čempionatas. Sulaukta norinčių pasportuoti  iš  Leonpolio kaimo, Pašilės, Deltuvos bendruomenių net iš Ukmergės. Susirinko nemažas kaimo jaunimo bei vaikų būrys. Šventės metu vyko įvairios komandinės ir individualios rungtys: bato metimas, čiuožimas slidėmis per pievą, dartai, virvės traukimas. Dalyviai lindo per lankus ir netgi mezgė.

Pasibaigus rungtims bendruomenės moterys visus kvietė atgauti jėgas vaišinantis „bendruomeniškumo“ koše. Čempionato teisėjams susumavus taškus, visi laimėtojai apdovanoti valgomais prizais.

Linksmas akimirkas įamžino Gailutė ir Albertas Vėbrai. Susirinkusius į sporto šventę pasveikino Pivonijos seniūnijos seniūnė Violeta Kvirienė ir bendruomenės pirmininkė Virginija Sakalienė.

Projektas įgyvendintas ir finansuotas - Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės Sveikatos rėmimo programos lėšomis.

Nuotraukos G. ir A. VėbrųAtgimstanti Radiškių kaimo bendruomenė atšventė vasarą

Bendruomenės nariai stebėjo šakočio kepimo procesą Jojimo žirgais vaikų pasirodymas Radiškių kaimo bendruomenė

Ukmergės rajono Radiškių kaimo bendruomenė, siekdama atgaivinti veiklą,  įgyvendino projektą „Vasaros šventė Radiškiuose“, pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą –NVO iniciatyvos, mažinančios Covid-19 pandemijos padarinius asmens gerovei vietos bendruomenėse.

Projekto tikslas: mažinti pandemijos padarinius bendruomenėje, skatinti vietos žmonių bendravimą, kuriant šventinę nuotaiką ir gerinant emocinę sveikatą bei puoselėti kaimo tradicijas.

Radiškių kaimo bendruomenė, vienijanti 35 narius, siekia atgaivinti veiklą. Teikdama projektą NVO projektų atrankos konkursui, bendruomenė keliasi inicijuodama kultūrinių veiklų atgaivinimą. Vasaros išlydėtuvių šventėje, nors ir lijo lietus, dalyvių nuotaika nesugedo. Išsiilgę buvimo kartu ir bendrų veiklų, pasižmonėjimo ir pasisėdėjimo su kaimynais, radiškiečiai į šventę ne tik kad susirinko patys, bet sukvietė kaimynus. Šventės metu vyko jojimo žirgais vaikų pasirodymas. Trenerės Eglės Giedraitytės treniruojami žirgai su nuostabiomis jojikėmis iš Anykščių ir Molėtų rajonų, tiesiog užbūrė žiūrovus ir paliko nepakartojamas šventės akimirkos jausmą. Jauniausiai jojikei Evijai tik šešeri metai, tačiau ji niekuo nenusileido vyresnėms varžovėms ir drąsiai varžėsi su jomis. Mergaitės buvo apdovanotos prizais. Palydėdami vasarą bendruomenės nariai stebėjo šakočio kepimo edukaciją ir dalyvaudami kepimo procese, patys galėjo jį formuoti. Žinoma, savo nepakartojamomis istorijomis visus pralinksmino ir šaunusis šakočių kepėjas Vitalijus. Projektą įgyvendinti padėjo ir LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas "Viltis", kurio dainininkai traukė smagias dainas, kviečiančias pamiršti kasdienius rūpesčius ir negandas. Radiškiečiai ne tik palydėjo iškeliaujančią vasarą, tačiau ir susitelkė iš naujo, sustiprino savo bendrystę, turėjo galimybę pabendrauti, pasilinksminti ir pasimokyti.

Projekto lėšomis buvo įsigytos renginio organizavimo paslaugos.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė„Broma“ galerijoje, fotografijose, atgijo Ukmergė ir ukmergiškiai

„Broma“ galerija Tarpukario Ukmergė Projektas „Fotografijose - Ukmergė ir ukmergiškiai“ 

Ukmergės meno draugija ne vienerius metus džiugina ukmergiškius įvairaus pobūdžio meniniais projektais: teatrų ir performansų festivaliu Camera obscura, įrengta parodų erdve centre „Broma“ galerija, planketėse pateikta Ukmergės miesto istorija pėsčiųjų take ir kt.

Šią vasarą Meno draugija, įgyvendino projektą „Fotografijose - Ukmergė ir ukmergiškiai“. Draugijos nariai miestiečius ir svečius pakvietė į „Broma“ galeriją pasižvalgyti po senąją tarpukario Ukmergę Juknevičių šeimos (pusk. Kazio Juknevičiaus) akimis. Projekto esmė – iki šiol mažai fotografijose fiksuotų Ukmergės miesto įvykių ir vietų vizualizacija bei populiarinimas. „Broma“ galerijoje eksponuojamos 20 fotografijų, atspindinčių senosios Ukmergės gyventojų kasdienybę, buitį, aplinką bei 1-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko gyvenimo momentų. Fotografijų paroda parengta išbandant įvairias technologijas ir kompiuterines programas, leidžiančias pasiekti maksimalią originalių nuotraukų kopijų bei jų atspaudų kokybę. Projektas įgyvendintas kartu su partneriu, Ukmergės kraštotyros muziejumi, kurio pagalba buvo siekiama kuo tiksliau nustatyti užfiksuotų įvykių vyksmo datas ir juose matomų žmonių pavardes.

Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – „Lietuvos archyvų 100 metų jubiliejui paminėti skirtos nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos (veiklos puoselėjančios vietos bendruomenės kultūros paveldo ir tradicijų išsaugojimą, įvykių, fotografijų archyvavimo, vietos bendruomenės kartų ryšių stiprinimo projektai).

 Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė.Ukmergės neįgaliųjų sporto klubas „Vilkmergė“ įgyvendino projektą

Ukmergiškiai išreiškė palaikymą parolimpiečiams Neįgaliųjų sporto veiklų reprezentavimas Už projekto lėšas buvo įsigytos neįgaliųjų sporto varžybų organizavimui reikalingos prekės ir paslaugos

Ukmergės neįgaliųjų sporto klubas „Vilkmergė“ įgyvendino projektą, skirtą neįgaliųjų sporto veiklų reprezentavimui Ukmergėje. Projekto tikslas – užtikrinti neįgaliųjų asmenų integracijos procesą Ukmergėje per kūno kultūros ir sporto veiklų populiarinimą viešuose renginiuose įvairiems visuomenės sluoksniams. Projektas buvo įgyvendintas klubui bendradarbiaujant su Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos bendruomene bei neįgaliųjų organizacijomis iš Kauno, Šiaulių, Rokiškio ir Visagino miestų. Neįgalieji turėjo progą išmėginti savo jėgas bočia ir smiginio turnyruose, dalyvauti stalo teniso varžybose. Džiugu, kad ukmergiškių komanda užėmė 1-ą vietą. Simboliška, kad Ukmergės klubas „Vilkmergė“ projektą įgyvendino parolimpinių žaidynių, vykstančių Tokijuje, metu. Organizuodamas varžybas Ukmergėje, ukmergiškių klubas išreiškė palaikymą parolimpiečiams, o savo aktyvia sportine veikla skatino žmones su negalia nepasiduoti negatyvioms emocijos ir džiaugtis gyvenimo suteikiamomis galimybėmis.

Už projekto lėšas buvo įsigytos neįgaliųjų sporto varžybų organizavimui reikalingos prekės ir paslaugos.

Projektas „Ukmergės neįgaliųjų sporto klubas „Vilkmergė“ reprezentuoja Ukmergę savo renginiuose“ įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybėLeonpolio kaime atnaujinta viešoji erdvė

Vaikų žaidimo aikštelė Viešosios erdvės sklypas Pastatyta pakyla-scena

Leonpolio kaimo bendruomenės veiklos prioritetas – skatinti bendravimą rengiant kultūrinius renginius bei sukuriant palankias sąlygas poilsiui. Kaime esančiame viešosios erdvės sklype jau yra įgyvendintas ne vienas leonpoliečių  projektas, skirtas tinkamai erdvei sukurti. Projektų lėšomis įrengta krepšinio aikštelė, treniruokliai. Vaikams pastatytos sūpynės, karstynės, įrengta žaidimui smėlio dėžė.

Bendruomenės nariai seniai turėjo svajonę greta įrenginių pastatyti pakylą-sceną, kurioje galėtų susirinkti  bendruomenė posėdžiauti, bendrauti  ir rengti šventes. Kad įgyvendintų šiuos tikslus, vien tik  surinkto nario mokesčio nepakako, tad kaimo bendruomenė pateikė projekto paraišką Ukmergės rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo projektų atrankos konkursui.

Įgyvendinant projektą „Leonpolio kaimo viešosios erdvės kokybės gerinimas, pritaikant ją kultūriniams renginiams“ pagal veiklos prioritetą „Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių gražinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai) pastatyta lauko pakyla- scena kaimo bendruomenės kultūrinio gyvenimo ir susibūrimo poreikiams tenkinti. Naujoje scenoje jau įvyko ir pirmasis bendruomenės renginys, sukvietęs pasibuvimui tiek senus, tiek mažus. Sutvarkyta ir atnaujinta viešoji erdvė leis Leonpolio kaimo gyventojams burtis į renginius ir pasikviesti atlikėjus.

Projektas finansuotas Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.Klasicizmo harmonija Taujėnuose
Klasicizmo paveldo objektai Projektas „Klasikiniai Taujėnai“  Projekto partneris – Taujėnų seniūnija

Ukmergės rajono Taujėnų miestelio bendruomenė didžiuojasi savo miestelio išskirtinumu – klasicizmo architektūros stiliaus paveldo objektais Taujėnų dvaro ansambliu bei bažnyčia.

Puoselėdami šią tradiciją, taujėniškiai įgyvendino projektą pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių grąžinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai).

Projekto „Klasikiniai Taujėnai“ tikslas – harmoningai papuošti miestelio viešąsias erdves, priderinant mažosios architektūros elementus prie klasicizmo stiliaus paveldo objektų.

Už projekto lėšas įsigytos gėlinės buvo sustatytos Ukmergės gatvėje ir bendruomenės parke prie lauko scenos. Minėta erdvė kaip tik yra tarp dvaro ir bažnyčios ansamblių. Draugiškų ir darbščių bendruomenės narių dėka, dešimtyje įsigytų klasikinio stiliaus vazonų pražydo gėlės ir suvešėjo žalumynai. Šiuo projektu buvo siekiama, kad Taujėnų miestelio viešosiose erdvėse atsirastų klasikinio stiliaus gėlinės, kurios reprezentuotų jį derėdamos tarpusavyje su paveldo objektais ir turėdamos aiškius to laikmečio akcentus. Turėti savo veidą, savo išskirtinumą - kiekvienos gyvenvietės prioritetas ir svajonė. Naujai sutvarkyta Taujėnų miestelio viešoji erdvė harmoningai įsiliejo į kraštovaizdį ir pagerino bendrą gyvenamąją aplinką, tapo patrauklesnė vietos gyventojams ir atvykstantiems svečiams.

Projekto partneris – Taujėnų seniūnija

Projekto finansavimo šaltinis  - Ukmergės rajono savivaldybėLyduokių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Gera žaisti lauke“
Projektą „Gera žaisti lauke“ Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas Pastatyta nauja vaikų žaidimo aikštelė 

Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Gera žaisti lauke“. Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių grąžinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai).

Lyduokiečiai jau ne vienerius metus garsėja aktyvų laisvalaikį ir sveiką gyvenimo būdą propaguojančiais renginiais bei projektais. Šiais metais buvo atsigręžtą į mažiausiųjų bendruomenės narių poreikius ir lūkesčius. Lyduokiuose nelikus vaikų ugdymo įstaigos, mažieji bendruomenės nariai ir į kaimą atvykstantys anūkai, norėdami smagiai praleisti laisvalaikį ir įdomiai pažaisti lauke, galėjo tenkintis tik svetur esančių ugdymo vietų inventoriumi arba indvidualiuose kiemuose esančiomis žaidynėmis. Sėkmingas projekto įgyvendinimas padėjo sukurti viešą, sveiką ir saugią ugdymosi bei žaidimų aplinką  prie bendruomenės namų. Nuo šiol mažieji lyduokiečiai turi savo teisėtą vietą bendruomenės namų kieme ir gali saugiai, išmaniai bei nenuobodžiai žaisti. Greta aktyviai laisvalaikį praleisti siūloma tėveliams ir seneliams. Viešoji aktyviam laisvalaikiui pritaikyta bendruomenės namų kiemo erdvė, projekto dėka, iš esmės pagerino tiek vaikų, tiek suaugusiųjų užimtumo bei sveikos gyvensenos įpročių ugdymosi galimybes. Įrengtas aikštynas pritraukė norinčius sportuoti Lyduokių kaimo bendruomenės narius nuo mažo iki seno. Įgyvendinus projektą „Gera žaisti lauke“ padidėjo ir Lyduokių gyvenvietės patrauklumas. Pastatyti nauji, spalvoti, šviesūs ir tvirti vaikų žaidimams pritaikyti įrengimai pritraukė daugiau kaimo žmonių, norinčių aktyviai, sveikai ir turiningai naudoti savo laiką kartu su šeimos nariais.

Projekto metu išplėsta poilsio zona prie Lyduokių kaimo bendruomenės namų, pastatyta nauja vaikų žaidimo aikštelė, kurioje įrengtos karstynės, landos, įdomiosios lentos.  

Lyduokių kaimo bendruomenė dėkoja visiems savanoriams, kurie prisidėjo lėšomis ir darbu, išpildydami mažųjų lyduokiečių ir atvykstančių anūkų lūkesčius ir viltis.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė, rėmėjai, Lyduokių kaimo bendruomenė.Oninės Antakalnyje

„Oninės Antakalnyje“ Tradicinis Antakalnio kaimo renginys Tikslas - mažinti socialinę atskirtį kaime, suburti bendruomenę bendrystei

Ukmergės rajono Pabaisko seniūnijos Antakalnio kaimo bendruomenė, siekdama atgaivinti veiklą,  įgyvendino projektą „Oninės Antakalnyje“, pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.

Projekto tikslas: mažinti socialinę atskirtį kaime, suburti bendruomenę bendrystei ir atgaivinti bei populiarinti kaimo senovines tradicijas.

Antakalnio kaime nuo senumės būdavo švenčiama vidurvasario Oninių šventė, pažyminti rugiapjūtės pradžią. „Šviežia duona su šventa Ona ateina“ ,- sakydavo kaimo žmonės. Anksčiau buvęs tradicinis Antakalnio kaimo renginys, prasidėdavo talkomis bendruomenės parke ir baigdavosi šventiška vakarone. Taip buvo ir šį kartą: bendruomenės nariai, nuo seno iki mažo plušėjo talkoje ir paruošė koncerto, žiūrovų ir žaidimų erdves. Karštą vidurvasario dieną, jaukus Oninių renginys vyko Antakalnio kaimo bendruomenės parke. Oninėse koncertavo mišrus ansamblis „Šilojas“, eiles skaitė, ne vieną eilėraščių rinkinį išleidusi vietinė poetė Janina Andzijonienė. Išradingos bendruomenės gaspadinės paruošė vaišių stalą, o jaunimas – žaidimų ir aktyvios veiklos. Atgaivinta, kažkada tradicine buvusi Antakalnio kaimo šventė, tarsi naujai subūrė bendruomenę bendruomeninei veiklai - paskatino kaimo gyventojus bendrauti ir bendradarbiauti, susitikti, pasibūti. Tikime, kad projektas padėjo prikelti kaimo žmones ir atgaivino norą ne tik tęsti senąsias tradicijas, bet ir būti aktyviems kitose projektinėse veiklose. Projekto lėšomis buvo įsigytos renginio organizavimo paslaugos.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė ir Antakalnio kaimo bendruomenė.Deltuvos miestelyje vyko tarptautinis gyvosios karo istorijos festivalis

Liepos 24-oji Deltuvoje Tarptautinis gyvosios karo istorijos festivalis Tikrajame Deltuvos mūšyje dalyvavo 21 308 Rusijos armijos kariai

Liepos 24 dieną Deltuvos miestelyje žvangėjo ginklai, šaudė patrankos. Čia po metų pertraukos jau 17-ąjį kartą vyko tarptautinis gyvosios karo istorijos festivalis.

Ukmergės karo istorijos klubo „I-as LDK Didžiojo Etmono pėstininkų regimentas“ ir Ukmergės rajono savivaldybės organizuotas tradicinis renginys šįkart buvo kiek kitoks. Trijų valstybių – Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos - karo ir istorinių klubų atstovai gausiai susirinkusiems žiūrovams per kelias valandas pristatė net tris susirėmimus: Lietuvos partizanų ir NKVD karių, viduramžių riterių bei Prancūzijos ir Rusijos imperijos kariuomenių.

Pasak karo istorijos klubo „I-as LDK Didžiojo Etmono pėstininkų regimentas“ įkūrėjo Juliaus Zarecko, kitoks festivalio formatas pasirinktas norint labiau sudominti ir pritraukti žiūrovus.

Pernai dėl COVID-19 pandemijos festivalis neįvyko. Tačiau jo organizatoriai mūšį prisiminė žygiuodami. 2020 metų birželio 29-ąją būrys Ukmergės karo istorijos klubo „I-as LDK Didžiojo Etmono pėstininkų regimentas“ narių ir du svečiai iš Kauno žygiavo iš Utenos į Deltuvą.

Šiemet pandemija pakoregavo tik festivalio datą – jis vyko keliomis savaitėmis vėliau.

Primename, kad 1812 metais birželio 28 dieną Deltuvos miestelyje vykęs Prancūzijos ir Rusijos karo mūšis istorijai svarbus ne vien todėl, kad čia Napoleono armija patyrė vieną iš pirmųjų savo pralaimėjimų. Tai vienintelis Napoleono armijos mūšis, vykęs Lietuvos teritorijoje.

Istoriko Arvydo Pociūno duomenimis, tikrajame Deltuvos mūšyje dalyvavo 21 308 Rusijos armijos kariai, turėję 96 pabūklus. Jie kovėsi su 44 532 Prancūzijos armijos kariais, šaudžiusiais iš 92 pabūklų. Per šį mūšį iš viso žuvo 115, o buvo sužeisti 137 žmonės.

Pirmą kartą festivalis Deltuvoje organizuotas prieš 20 metų - 1998-aisiais.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba„Vilkamirgės“ galerijoje bus eksponuojami ir tūriniai kūriniai
Galerijoje nuolat veikia meno kūrinių parodos Projektas „Vilkamirgės“ galerijos veiklos plėtimas ir gerinimas“ Pakyla tūrinių kūrinių eksponavimui
Viešoji įstaiga „Trys kaimai“  įgyvendino projektą „Vilkamirgės“ galerijos veiklos plėtimas ir gerinimas“. Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimas).
Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią „Vilkamirgės" galerijos ekspozicijų aplinką, siekiant veiklų plėtros ir kokybės. 

Projekto įgyvendinimo metu pagal užsakymą buvo pagamintos ir įsigytos 3 pakylos tūrinių kūrinių eksponavimui. „Vilkamirgės“ galerijoje nuolat veikia meno kūrinių parodos. Įgyvendinus projektą, galerijoje atsirado galimybė pagerinti eksponavimo kokybę, išplėsti parodų bei renginių diapazoną ir pristatyti lankytojams naujas meno rūšis bei formas. Galerijos patalpos tapo jaukesnės, labiau funkcionalios.

Galerija yra tapusi profesionalaus meno traukos centru Ukmergėje įvairaus amžiaus gyventojų grupėms, skatina aktyvesnę bendruomeninę veiklą.

Jaukiose ir patogiai sutvarkytose patalpose bus galima ne tik susipažinti su šiuolaikinio meno kūrėjų kūriniais, bet ir turiningai, švietėjiškai, kultūringai praleisti laisvalaikį ištisus metus. Projekto išliekamoji vertė ir nauda yra visai bendruomenei, nes galerijos patalpos tarnauja viešiesiems poreikiams ne vienerius metus, vykdoma profesionalaus meno sklaida.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė.Folkloro draugija „Dagilėlis“ pažymėjo kūrybinės veiklos 35 –metį

Draugijos nariai 35- mečio šventė Ukmergės folkloro draugija „Dagilėlis“

Asociacija Ukmergės folkloro draugija „Dagilėlis“ įgyvendino projektą, skirtą ansamblio „Dagilėlis“ kūrybinės veiklos 35- mečio šventei pažymėti.

Projekto tikslas – puoselėti Lietuvos folkloro tradicijas, ugdant bendruomenės pilietiškumą, meilę savo kraštui ir papročiams.

Draugijos nariai, įvertindami Ukmergės folkloro ansamblio „Dagilėlis“ ilgametę veiklos patirtį ne tik rajone, tačiau ir tarptautiniuose bei respublikiniuose renginiuose, projektuose bei festivaliuose, š.m. liepos 6 d. miestelėnus ir svečius sukvietė į regiono folkloro kolektyvų festivalį, skirtą kūrybinės veiklos 35-mečiui pažymėti. Pačiame Ukmergės miesto centre, piliakalnio papėdėje, simbolinėje vietoje vėl skambėjo lietuviškos sutartinės, archaiškos dainos, griežė kapelos, trypė polkos ir kadriliai. Dauguma ukmergiškių nuo vaikystės žino ir atpažįsta folkloro ansamblį „Dagilėlis“, tik daliai iš jų tenka garbė būti draugijos nariu. Nueitas 35-merių metų kūrybinė veiklos kelias, tarsi tautinė juosta perpintas įvairių įvairiausių laikotarpių ir patyrimų raštais. Surengtas šventinis koncertas, atgaivino po truputį primirštamas gražiausias ir vertingiausias mūsų krašto liaudies muzikos tradicijas ir supynė žmones į bendrystę, apjungdamas tikrųjų vertybių jausmu. Įspūdinga šventė sutapo su Ukmergės miesto švente, ją praturtindama naujomis spalvomis, sukviesdama didelį būrį žiūrovų ir klausytojų. Vakaro metu ypač galingai ir prasmingai suskambo Tautinės giesmės atlikimas. Šventę praturtino folkloro kolektyvai iš Kaišiadorių bei Rokiškio rajonų.

Už projekto lėšas buvo įsigytos festivalio organizavimui reikalingos prekės ir paslaugos.

Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybėŠachmatų maratonas Ukmergėje

Respublikinis šachmatų maratonas Tikslas – netradiciškai populiarinti šachmatų sportą Floristinio kilimo gamyba

Asociacija šachmatų klubas „Juodasis rikis“, kartu su partneriu – Rečionių bendruomene, įgyvendindamas projektą „Pasaulinis projektas – floristinio kilimo gamyba ir respublikinis šachmatų maratonas“, šachmatų sporto šakos entuziastus liepos 24-25 dienomis sukvietė į renginį prie piliakalnio Ukmergėje.

Projekto tikslas – kūrybiškai ir netradiciškai populiarinti šachmatų sporto šaką bendruomenėje.

Šį kartą vyko ne įprastos šachmatų varžybos, o buvo organizuotos ištvermės varžybos visose amžiaus grupėse. Renginį pradėjo vaikai iki 8 metų amžiaus, toliau sekė – 10 ir 14 metų žaidėjų išbandymas. Nuo 20 val. vakaro iki kitos dienos ryto 10 val. vyko suaugusiųjų grupės šachmatų varžybų maratonas. Dalyviai varžėsi 20 -30 asmenų grupelėmis. Renginyje dalyvavo entuziastai iš Panevėžio, Vilniaus ir kitų kaimyninių miestų. Kad nebūtų ilgu laukti rezultatų ir varžybų – buvo įgyvendinama ir antroji projekto dalis, kurioje partneriais tapo Rečionių bendruomenė. Varžybų dienomis, bendruomenė ir varžybų dalyviai piliakalnio papėdėje pynė gėlių kilimus, skirtus piligrimų keliui Santiago de Compostela pažymėti.

Idėja pažymėti piligrimų kelią užgimė sužinojus, kad kaip tik šiomis dienomis penkiuose pasaulio kontinentuose, 28 valstybėse ir 250 miestų vyks pasaulinis projektas šv. Jokūbo keliui pažymėti.  Ukmergėje kaip ir kituose projekte dalyvavusiuose pasaulio miestuose buvo nukloti vienodo dizaino kilimai iš gėlių. Gėlių kilimas nuo kitų šalių skyrėsi tik miesto pavadinimu ir kilometrais kiek yra iki Santiago de Compostela. Kūrybiniame kilimo pynimo procese dalyvavo nuo jauno iki seno. (Išsamiau apie pasaulinį projektą- https://www.facebook.com/Alfombristas-Camino-De-Santiago-103194971088161/?__tn__=kK*F)

Projekto dalyviai jam ruošėsi iš anksto. Nuo pavasario pradžios klubo narė ir rečioniškiai sėjo, augino, skynė žolynus, iš kurių ir nupynė du gėlių kilimus: vieną – skirtą piligrimų keliui pažymėti, kitą – Ukmergės rajono herbą. Neįprasta ir netradiciška bendra veikla praturtino ir šachmatų entuziastus, ir bendruomenės narius. Projekto veiklos paįvairino varžybų formatą, sutelkė bendruomenę aktyviam laisvalaikio praleidimui.

Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.

Projekto lėšomis buvo įsigyti prizai varžybų nugalėtojams, kilimų gamybai reikalingos papildomos priemonės, vaisvandeniai dalyvių atsigaivinimui, kitos reikalingos renginio organizavimui paslaugos.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybėVšĮ „Skautų slėnis“ plečia paslaugų spektrą ir siūlo kompleksines paslaugas vaikų užimtumui su maitinimu
VĮ „Skautų slėnis“ organizuoja aktyvų vaikų laisvalaikį Projektas „Vaikų maitinimo organizavimas Skautų slėnyje“ „Skautų slėnyje“  darbuojasi ir Europos solidarumo korpuso savanoriai 

Viešoji įstaiga „Skautų slėnis“  įgyvendino projektą „Vaikų maitinimo organizavimas Skautų slėnyje“. Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimas).

Projekto tikslas – pagerinti Viešosios įstaigos „Skautų slėnis“ materialinę bazę ir teikti kokybiškas kompleksines vaikų užimtumo paslaugas gamtoje.

Projekto uždaviniai:
1. Tinkamai įrengti virtuvės patalpas ir įsigyti įrankius maisto gamybai ir serviravimui.
2. Gauti higienos pasą.
3. Vykdyti stovyklas bei edukacijas vaikams.

Viešoji įstaiga „Skautų slėnis“ organizuoja aktyvų vaikų nuo 8 iki 16-17 metų laisvalaikio užimtumą gamtoje. Vaikai stovyklose dalyvauja iš įvairių socialinių grupių, tarp jų nemažai ir iš socialiai remtinų šeimų. Įgyvendinant įvairius projektus, stengiamasi išplėsti paslaugų apimtį ir įvairovę. Užsitęsusi pandemija ypač skaudžiai palietė vaikus, kurie ilgą laiką turėjo praleisti uždarose patalpose prie kompiuterių. Siekiant atstatyti vaikų socialinius įgūdžius ir atgaivinti psichologinį komfortą, „Skautų slėnis“ siūlo vaikams pakeisti aplinką bei sąlygas ir atsikvėpti nuošalioje gamtoje.

Projekto lėšomis viešoji įstaiga „Skautų slėnis“ įsigijo 100 vnt. virtuvės įrankių ir serviravimo indų, didelę keptuvę, termometrus, dujų degiklių komplektus. Konsultuojantis su maisto ir veterinarijos tarnyba, buvo įrengtos virtuvės patalpos: įvesta elektra, vanduo, pajungtas vandens šildytuvas. Įgyvendinant projektą buvo pasirašytos sutartys su įmonėmis dėl kenkėjų naikinimo ir atliekų išvežimo. Gautas higienos pasas.

Nuo liepos mėnesio „Skautų slėnyje“ stovyklaus keturios stovyklų pamainos po 70 vaikų. Įrengtose ir pritaikytose patalpose stovyklautojai bus gardžiai maitinami. Vaikų užimtumo stovyklose dalyvauja  jauni 20-30 metų  savanoriai, kurie atlieka vadovų pareigas. „Skautų slėnyje“ šią vasarą darbuojasi ir keturi tarptautiniai Europos solidarumo korpuso savanoriai. Dėka įgyvendinto projekto, VšĮ „Skautų slėnis“ planuoja ir inicijuoja naujas paslaugas bei veiklas. Auganti vaikų socializacijos paslaugų paklausa, leidžia plėsti paslaugų apimtį ir kiekį „Skautų slėnyje“. Įgyvendindama projektus VšĮ „Skautų slėnis“ nuo šios vasaros jau sukūrė tris darbo vietas.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė.Ukmergės miesto bendruomenėje „Kaimynai“ savaitgalį šėlo „Aukštaitijos gegužinė - 2021“
 Bendruomenė „Kaimynai“  Projektą vainikuoja gegužinių šventė Kokybiškai organizuotas renginys 

Ukmergės miesto bendruomenė „Kaimynai“  pačiame vidurvasaryje įgyvendino  tradicija tapusį projektą „Aukštaitijos gegužinė -2021“.

Projekto tikslas – puoselėti aukštaitiškų gegužinių tradicijas ugdant bendruomenės sutelktumą. Jau šeštą kartą miesto bendruomenės „Kaimynai“ narių kuriama ir puoselėjama tradicija apjungia ir suburia bendrai veiklai įvairaus amžiaus žmones: vaikus, jaunimą, senjorus. Įgyvendindami projektą „Kaimynai“ organizuoja talkas, tvarko upelio pakrantę, prižiūri pačių sodintą Medyną ir įrengtą edukacinę pažintinę erdvę „Lietuviškų medžių galerija“. Projektą vainikuoja aukštaitiškomis tradicijomis apipinta gegužinių šventė. Šventė skirta Tvarkų-Šlapių seniūnaitijos gyventojams, tačiau joje mielai svečiuojasi ir kitų Ukmergės miesto mikrorajonų gyventojai, kurie supažindinami su savitomis ukmergiškių tradicijomis. Šiais metais gegužinėje buvo atgaivintos augalų naudojimo įvairiose apeigose, namų buityje ir šeimose tradicijos, vyko edukacijos, skambėjo lietuviškos dainos, pynėsi rateliai. „Kaimynai“ kvietė pasivaišinti firminiu „Makučiu“.

Gegužinė - bendruomenei „Kaimynai“ labai svarbi buvimo kartu išraiška, juolab, kad karantinas iš bendruomenės narių atėmė daug valandų bendrystės, susitinkant, džiaugiantis vienas kitu, anūkais, vaikais ir tiesiog geru derliumi. Kokybiškai organizuotas renginys aktyvina ir stiprina bendruomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Kiekviena bendra veikla priartina žmogų prie žmogaus, skatina bendruomeniškumą.

Už projekto lėšas buvo įsigytos dalyvių užimtumo šventėje edukacijų paslaugos.

Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė, Ukmergės miesto bendruomenė „Kaimynai“Ukmergėje įvyko vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalis „GARSADIENIS“

Muzikos festivalis „GARSADIENIS“ Siekiama populiarinti pop. muziką Ukmergėje Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė 

Ukmergiškių vaikų laisvalaikio ir užimtumo centras „Vaivilda“ š.m. liepos 9 d. įgyvendino projektą „I-asis vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalis „GARSADIENIS“. 
Projekto tikslas –  kūrybinis muzikinių tradicijų tęstinumas, siekiant kokybiško muzikos kūrinių atlikimo, tenkinant jaunų žmonių saviraiškos poreikį ir ugdant kultūrinę savimonę. Daugelį metų ukmergiškių vaikų pop grupė „Garsiukai“ vysto muzikinę veiklą, kūrybiškai bendradarbiauja su kitais respublikos vaikų muzikos kolektyvais. Jau 20 metų „Garsiukai“ papildo savo istoriją dalyvaudami konkursuose ir festivaliuose svetur. Tačiau šio projekto veiklomis buvo siekiama populiarinti pop muziką Ukmergėje, organizuojant respublikinį vaikų ir jaunimo muzikos festivalį. Karštą vidurvasario popietę Ukmergėje, kartu su ukmergiškiais šurmuliavo vaikai iš Kėdainių, Vilniaus, Marijampolės. Skambėjo dainos, liejosi draugystė, švytėjo šypsenos. Organizatorių dėka, įspūdinga šventė užbūrė dalyvius ir svečius, suteikė malonumą pažinti save ir išgražėjusį miestą.
Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.
Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė.


Klubas „Miško broliai“ kviečia lankytojus į kareivišką kempingą
Klubas „Miško broliai“ Kareiviško kempingo įrengimas  Stovykla kareiviškame kempinge
Klubas „Miško broliai“ įgyvendino projektą „Kareiviško kempingo įrengimas vaikų stovykloms ir lankytojų poilsiui“.
Projekto tikslas – pagerinti klubo veiklos kokybę, papildant teikiamas paslaugas, ir teikti kokybiškas kempingo paslaugas lankytojams. 
Projektas įgyvendintas kartu su partneriais Pabaisko bendraminčių klubo atstovais, kurie savanoriška veikla prisidėjo prie numatytos kempingui teritorijos valymo ir paruošimo darbais. 1 ha ploto aikštelė buvo išvalyta nuo šiukšlių, šakų, menkaverčių krūmynų, akmenų. Projekto lėšomis klubas įsigijo 10 vnt. kareiviško tipo palapinių, sulankstomų turistinių lovų, apsaugines uždangas nuo saulės. Šios priemonės turės įtakos organizacijos veiklų įvairovės plėtrai, plėsis edukacijų ir klubo veiklų spektras, apimantis karinių pramogų, edukacijų, partizaninio pasipriešinimo temą.

Pirmieji, kurie turėjo galimybę pasinaudoti klubo įsigytomis priemonėmis - liepos mėn startavusi vaikų stovykla „Žygeiviai“. Kareiviškame kempinge stovyklautojai skatinami aktyviai fiziškai ir turiningai leisti laisvalaikį gamtoje, ugdyti asmenines charakterio savybes žygiuose, pažinti save, puoselėti patriotiškumą.

Klubas „Miško broliai“ teikia turizmo paslaugas gamtoje, vykdo edukacijas, organizuoja žygius ir dalyvauja renginiuose. Projekto dėka dar labiau išsiplėsi teikiamų paslaugų įvairovė, išaugs renginių ir renginių dalyvių skaičius.

Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimas).

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė, klubas „Miško broliai“.Ukmergėje atidarytas 2021 metų motorolerių sezonas

Motorolerių sezono atidarymas Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė Siekiama populiarinti dviračių transporto priemonių sportą jaunimo tarpe

Ukmergiškių jaunimo organizacija VšĮ „Lukeda“ birželio pradžioje įgyvendino projektą, skirtą motorolerių sporto entuziastams „Ukmergės motorolerių sezono atidarymas 2021“. Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose. 

Projekto tikslas – skatinti Ukmergės jaunimą ieškoti būdų ir galimybių saviraiškai ir turiningam laisvalaikio praleidimui. Projekto veiklomis siekiama populiarinti dviračių transporto priemonių sportą jaunimo tarpe Ukmergėje bei sudaryti sąlygas jaunuoliams burtis, bendrauti, turiningai leisti laisvalaikį. Projekto metu į sezono atidarymo šventę atvyksta jaunimas iš Širvintų, Utenos, Kauno, Vilniaus, Kėdainių ir tolimesnių, Mažeikių, Klaipėdos rajonų savivaldybių. Organizatorių dėka, įspūdingas motorolerininkų paradas kasmet nustebina ukmergiškius, o atvykę dalyviai ir svečiai turi galimybę susipažinti su Ukmerge. Šventė suteikia malonumą ir poilsį ne tik vietos jaunimui, tačiau ir atvykstantiems svečiams bei lankytojams.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė.„Jonvakaris“ Balelių kaimo bendruomenėje

 Jonų ir Janinų pasveikinimas Šventės akimirka Šventėje vyko amatininkų mugė 

Kiekvieną vasarą per Lietuvos miestus, miestelius nuvilnija vasaros švenčių šurmulys. Ir Balelių kaimo bendruomenė baleliečius bei svečius sukvietė į tradicinę Joninių šventę „Jonvakarį“. Įgyvendindami projektą baleliečiai siekia gaivinti ir puoselėti Balelių kaimo tradicijas ir bendruomeniškumą. Šventinio renginio programa buvo išties įvairi ir šventiška. Koncertinę programą parengė Dainavos meno mėgėjų kolektyvas, mokyklinio amžiaus vaikų šokių kolektyvas ir kviestiniai muzikantai. Šventėje vyko amatininkų mugė. Šventę vainikavo Balelių krašto Jonų ir Janinų pasveikinimas, joninių laužas. Mažieji baleliečiai turėjo galimybę išsidūkti batutuose.

„Norime pasidžiaugti, kad šventėje dalyvavo išties labai didelis dalyvių skaičius. Veiklomis ir renginio formatu stengėmės suburti vietos ir kraštiečių bendruomenę. Pasiruošimas ir dalyvavimas šventėje dar labiau sutelkė bendruomenę bendruomeniškumui ir turiningam laisvalaikio praleidimui“,- sakė Daiva iš Balelių.

Projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.

Projekto finansavimo šaltinis – Ukmergės rajono savivaldybė.Šeimų piknikas Laičių kaimo bendruomenėje

Laičių kaimo bendruomenėje- šventiška nuotaika „Šeimų piknikas“  Veiklos ir mažam, ir dideliam, ir jaunam, ir senam

Laičių kaimo bendruomenė, pasitikdama tarptautinę vaikų gynimo dieną, įgyvendino projektą „Šeimų piknikas“. 

Projektas finansuotas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos NVO veiklos skatinimo konkurso lėšomis pagal veiklos prioritetą – NVO iniciatyvos, mažinančios Covid-19 pandemijos padarinius asmens gerovei vietos bendruomenėse. Prie projekto įgyvendinimo lėšomis prisidėjo ir bendruomenė.

Nepaisant šaltoko ir lietingo oro, praėjusį savaitgalį Laičių kaimo bendruomenėje liejosi ♥karštos emocijos ir šventiška nuotaika. Bendruomenės aktyvas sukvietė kaimo gyventojus į Šeimų šventę praleisti laisvalaikį gamtoje. Iki šiol vyraujančios neigiamos karantino nuotaikos slegia bendruomenių narius, o nežinomybė dėl ateities ir izoliacija nuo artimųjų įtakoja bendrą bendruomenės savijautą ir sveikatą. Siekdama atnaujinti kasdien silpnėjančius žmogiškuosius ryšius bendruomenėje ir kviesdama pasidžiaugti pavasariu, Laičių kaimo bendruomenė, įgyvendindama projektą, uždegė ir suvienijo gyventojus ateinančios vasaros veikloms.  

„Gegužės mėnuo, ne be priežasties yra skelbiamas Šeimos mėnesiu. Pirmomis dienomis švenčiame Motinos dieną, gegužės 15 d. –šeimos dieną, birželio 1 švenčiame tarptautinę vaikų gynimo dieną, o pirmą birželio savaitgalį pagerbiame tėčius, todėl manome, kad „Šeimų piknikas“ taps nauja tradicine bendruomenės švente ir susibūrimu,"  - sako bendruomenės pirmininkė. 

Bendruomenės parke buvo organizuotos netradicinės varžybos, estafetės ir rungtynės visiems šeimos nariams. Iki vakaro veiklos užteko ir mažam, ir dideliam, ir jaunam, ir senam. „Sieksime, kad ši šventė taptų gražia tradicija mūsų bendruomenėje",- teigė  linksmai nusiteikę dalyviai. Žemaitkiemio miestelio bendruomenė dalyvauja saugaus eismo konkurse

Ukmergės rajono Žemaitkiemio miestelio bendruomenė jau penkti metai dalyvauja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuojamame saugaus eismo konkurse "Saugus eismas bendruomenėse 2020-2021". Konkurso tikslas – mokant gyventojus saugaus eismo, sumažinti nukentėjusiųjų skaičių keliuose. Taip skatinama bendruomenių narius saugiai elgtis kelyje.

Bendruomenėje nuo 2020 m. rugsėjo iki 2021 m. rugpjūčio vyksta saugų eismą propaguojantys renginiai. Žemaitkiemiečiai nusimatė dešimt įvairių renginių. Vasario 16 dienai paminėti buvo organizuotas ketvirtasis pėsčiųjų žygis Žemaitkiemio apylinkėmis.

Renginiais paminimos saugiam eismui svarbios datos: mokslo metų pradžia, keliaujančių ir vairuotojų diena, spalio mėn. – atšvaitų diena,  pasaulinė žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti diena ir kitas. Balandžio 6 – ąją bus minima Saugaus eismo diena. Dėl Covid -19 pandemijos šiemet renginiai organizuojami kitaip - nuotoliniai susitikimai su policijos pareigūnais, renginiai vyksta nedidelėmis grupėmis lauko sąlygomis.

Projektas "Saugus eismas bendruomenėse 2020-2021"