Pastatų priežiūra ir administravimas


Konsultavimas kultūros paveldo objektų savininkų ar valdytojų kompensavimo klausimais
Konsultacijos senojo miesto vietoje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbų kompensavimo skirta skatinti pastatų ir kultūros paveldo objektų valdytojus tvarkyti, saugoti, atgaivinti Ukmergės senojo miesto vietoje esančius pastatus, gaunant dalinį savivaldybės kompensavimą atliktiems fasadų tvarkybos darbams.

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimas (išdavimas) prieš sandorius

Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama, kai objekto pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) ketina sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Perdavėjas, ketinantis sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto, ne vėliau kaip prieš mėnesį raštu pateikia prašymą savivaldybės paveldosaugos specialistui. Per tą laiką specialistas turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama kultūros ministro nustatyta tvarka. Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą.

Kultūros paveldo objekto pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako pardavėjas.

Gyventojų konsultavimas daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais

Ši paslauga apima daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų konsultavimą bendrijų steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais. 

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@ukmerge.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas

Ši paslauga apima daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pasirinkto ir (ar) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo/keitimo tvarką.

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos ar nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 - 4.85 straipsniais, Savivaldybės įgaliotoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Administruojamų namų butų ir kitų patalpų savininkai gali priimti sprendimą pakeisti esamą administratorių. Sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai. Jei savininkai nesirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija. 

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@ukmerge.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.