Pradėdami rengti teritorijų planavimo dokumentai

2021 10 07

INFORMUOJAME  apie Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo pradžią

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 21 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-296 „Dėl Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo pradžios ir tikslų nustatymo“ pradedamas rengti Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimas (toliau - Specialusis planas).

Planavimo organizatorius – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370, el. paštas savivaldybe@ukmerge.lt, puslapis internete www.ukmerge.lt

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas - UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas info@kelprojektas.lt, puslapis internete www.kelprojektas.lt. Kontaktinis asmuo – projekto vadovas Remigijus Šimkus, tel. +370 640 25664, el. paštas: remigijus.simkus@kelprojektas.lt.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2021-03-05 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-334 „Dėl Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo organizavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos“.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planuojama teritorija – Ukmergės rajono savivaldybės teritorija, bendras plotas – 1395 kv.km.

Planavimo tikslai:

  1. įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūko modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
  2. suderinti valstybės, Ukmergės rajono savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
  4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius šilumos ūkio plėtrai ir modernizavimui.

Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Tyrimai ir galimybių studijos: atliekama, iškilus poreikiui arba nurodžius institucijoms, kurios išduoda planavimo sąlygas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2004-08-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 (2014-12-23 nutarimo Nr. 1467 redakcija), nustatyta tvarka atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros.

Specialiojo plano viešinimas. Susipažinti su teritorijų planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/), teritorijų planavimo dokumento Nr. S-RJ-81-21-136.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Plano sprendinių planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

 

2021-09-20

INFORMAVIMAS DĖL UKMERGĖS RAJONO JASKAUDŽIŲ SMĖLIO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Ukmergės rajono Jaskaudžių smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, viešinamas įsakymo projektas.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. spalio 8 d;

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. spalio 8 d.

Įsakymo projektas (.docx)