Renginys

2022 m. Lapkričio 17 d.

Kviečiame Ukmergės rajono žemės ūkio subjektus į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano pristatymą

Kviečiame Ukmergės rajono ūkininkus, žemės ūkio bendrovių atstovus atvykti bei susipažinti su Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiu planu (toliau - Strateginis planas). Strateginio plano pristatymas vyks 2022 m. lapkričio 24 d., 10 val. Ukmergės kultūros centre, Kauno g. 8, Ukmergė. Pranešėja – Aušra Žliobaitė, LR žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja.

Strateginis planas siekia tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros, didinant sektoriaus pridėtinę vertę ir konkurencingumą, remiant perspektyvių ūkių (ypač smulkių ir vidutinių) pajamas, kartų kaitą, kuriant gyvybingą, ūkininkavimui, verslui patrauklų kaimą ir prisidedant prie aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo.

Siekiant pokyčių Strateginio plano prioritetai ir priemonės suformuotos vadovaujantis Lietuvos nacionaliniais ilgalaikiais tikslais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos prioritetais, privalomais Europos Sąjungos (toliau – ES) įpareigojimais ir Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) tikslais, sektoriaus situacijos analize, atsižvelgta į socialinių partnerių poreikių reitingavimo rezultatus, Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai ir Europos žaliojo kurso tikslus.

Iš viso penkerių metų laikotarpiu 2023–2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai yra numatyta beveik 4 mlrd. Eur ES paramos ir apie 276,5 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų. Strateginis planas apima abu BŽŪP ramsčius:

I ramstį, apimantį tiesioginę paramą, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (ekoschemas), sektorines programas, kuriam skiriama 3,02 mlrd. Eur ES lėšų ir apie 2,8 mln. Eur nacionalinio finansavimo lėšų;

II ramstį, skirtą investicinėms, bendradarbiavimo, aplinkos apsaugos, klimato tikslų siekiančioms ir kitoms kaimo plėtros priemonėms, kurioms skiriama 977,5 mln. Eur ES lėšų ir 273,7 mln. Eur nacionalinio finansavimo lėšų.

Planuojamas biudžetas užtikrina, kad būtų pasiekti bendrieji ir konkretūs BŽŪP tikslai ir kartu išlaikomi ES reglamentuose nustatyti privalomieji įsipareigojimai.

Strateginio plano pristatymo darbotvarkė (.docx)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius