Statyba


Numerių pastatams, patalpoms, žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas
Paslauga teikiama interesantams, norintiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (pastatui, žemės sklypui su pastatais, butui) būtų suteiktas ar pakeistas numeris (adresas).

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) (toliau – savivaldybės administracija), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį) išduoda statytojui (užsakovui) pageidaujant.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas – vyr. architektas išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus, kai:

1. rengiant naujai statomų ir (ar) rekonstruojamų ypatingų ir (ar) neypatingų statinių projektus be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūrinė dalis;

2. teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama.

Leidimo statyti naują(-us) statinį(-ius), rekonstruoti statinį(-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą(-us) išdavimas
Statybą leidžiančių dokumentų  išdavimas – statyti naują ar rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį.

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie suformuoja naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir naudoja  patalpas ar pastatus pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį.

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama (toliau statinys) numatomą projektavimą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Su projektiniais pasiūlymais privaloma supažindinti visuomenę,  kai:

1. Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas) projektavimas;
2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas.