Teritorijų planavimas


Detaliojo teritorijų planavimo proceso organizavimas
Paslauga apima detaliųjų planų rengimo organizavimą (sprendimo pradėti rengti arba atsisakymo pradėti rengti detalųjį planą priėmimas; planavimo sąlygų parengimas; detaliųjų planų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje) ir tvirtinimą.

Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

Priklausomai nuo planavimo tikslų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų turinį gali sudaryti tik vienas ar keli sprendžiami klausimai, o projektas gali būti įvardijamas su papildoma nuoroda:

1. Miškui įveisti ne miško žemėje;

2. ūkio žemės valdai pertvarkyti;

3. ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti;

4. suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą.

Prieš išduodant planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui ūkininko sodybos vietai parinkti ar kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektui rengti patikrinama, ar asmens, pageidaujančio rengti projektą, ūkininko ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre bei ar žemės sklypas atitinka Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje nustatytas ūkininko sodybos statybos sąlygas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Teritorijų planavimo komisijoje derinami Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnyje nustatyta vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo tvarka.

Prašymai kaimo plėtros žemėtvarkos Projektui planavimo sąlygų išdavimui ir derinimui TP komisijoje  teikiami per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) www.zpdris.lt.

Reikalavimų išdavimas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti

Paslauga apima Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo tvarką.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) iniciatoriai (toliau – Iniciatorius):

1. valstybinės žemės patikėtiniai;

2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;

3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;

4. privačios žemės savininkai;

5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);

7. valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;
8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;

9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;

10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.

Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje

Derinami savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai bei vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai (kaimo plėtros žemėtvarkos projektai).

Kai derinti teikiami teritorijų planavimo dokumentai, kurie parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407 redakcija) 3 straipsnio 1 punkto nuostata, t. y. pagal iki 2014-01-01 galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, komisija atlieka derinimo procedūras, kurias pagal ankstesnį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą atliko Ukmergės rajono nuolatinė statybos komisija.

Jeigu teritorijų planavimo dokumentas rengimas nuo 2015-10-05 priimtų sprendimų dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų pagrindu, visos derinimo procedūros atliekamos ir sprendimai derinti ar nederinti teritorijų planavimo dokumentą paskelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Teritorijų planavimo dokumentų, kurie parengti ne per TPDRIS ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentų (ŽPDRIS) (kaimo plėtros žemėtvarkos projektų) derinimo procedūra atliekama šaukiant komisijos posėdžius.

Gavęs planavimo organizatoriaus prašymą derinti teritorijų planavimo dokumentą, Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas paskelbia komisijos nariams apie pateiktą derinti teritorijų planavimo dokumentą ir paskiria komisijos posėdžio laiką.
Komisijos sprendimas derinti teritorijų planavimo dokumentą priimamas, jei tam pritarė visi komisijos posėdyje privalantys dalyvauti komisijos nariai. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria teritorijų planavimo dokumento derinimui, laikoma, kad komisija priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumento. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūros rezultatai įforminami protokolu ir viena protokolo kopiją pateikiama pareiškėjui.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas

Paslauga apima planavimo sąlygų išdavimą ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimą.

Projekto sąlygos išduodamos planavimo sąlygos kai: Projekto tikslai:

1. Miškui įveisti ne miško žemėje;

2. ūkio žemės valdai pertvarkyti;

3. ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti;

4. suplanuoti žemės ūkio ir kaimo plėtrą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Teritorijų planavimo komisijoje derinami Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnyje nustatyta vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo tvarka.

Prašymai kaimo plėtros žemėtvarkos Projektui planavimo sąlygų išdavimui ir derinimui TP komisijoje  teikiami per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) www.zpdris.lt.

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo dokumentų registre

Teritorijų planavimo dokumentų registras skirtas teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų) geografinės informacinės duomenų bazės sudarymui ir apjungimui su jau esamais TP registro duomenimis, duomenų registravimui, apskaitai, apdorojimui ir analizei.

Parengti teritorijų planavimo dokumentai registruojami registre.

Gavus planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto atstovo prašymą registruoti teritorijų planavimo dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre, registro tvarkymo įstaiga – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, per nustatytą laiką juos patiktina ir įregistruoja registre.

Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas, išdavimas
Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD) viešoji elektroninė paslauga apima topografavimo dokumentų tikrinimo atsakingose organizacijose, derinimo savivaldybėse ir proceso eigos stebėjimo procedūras.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas miesto ir miestelių teritorijoje

Paslauga apima Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje (miestų ir miestelių) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo, viešinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) iniciatoriai (toliau – Iniciatorius):

1. valstybinės žemės patikėtiniai;

2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;

3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;

4. privačios žemės savininkai;

5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);

7. valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;
8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;

9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;

10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimas dėl žemės sklypo (sklypų) pagrindinės naudojimo paskirties ar būdo (būdų) nustatymo ar keitimo.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją.