Tvarkos


Švietimo pagalbos šeimoms, namuose auginančioms ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiką ir gyvenančioms savivaldybės teritorijoje, teikimo tvarka

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švietimo pagalbos šeimoms (toliau - Pagalba), namuose auginančioms ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiką ir gyvenančioms savivaldybės teritorijoje, teikimo tvarka (toliau - Tvarka) nustato Pagalbos rūšis, gavėjus, teikėjus bei Pagalbos teikimo organizavimą.
2. Pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) šeimoje kokybę.
3. Pagalbos teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką, sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą.
4. Pagalba teikiama tėvų pageidavimu arba rekomendavus Ukmergės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

II. PAGALBOS GAVĖJAI

5. Pagalbos gavėjas – šeima, namuose auginanti ir ugdanti nuo gimimo iki 5/6 metų (ikimokyklinio) ar 6/7 metų (priešmokyklinio) amžiaus vaiką(-us).

III. PAGALBOS TEIKĖJAI

6. Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas – lopšeliai-darželiai,  mokyklos-darželiai ir kitos mokyklos.
7. Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigos – Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba, Ukmergės mokytojų švietimo centras.
8. Kiti švietimo teikėjai – mokytojai-konsultantai, turintys tos srities konsultanto pažymėjimą.

IV. PAGALBOS RŪŠYS

9. Institucinis ikimokyklinis ugdymas, skirtas 1-5/6 metų vaikui, gyvenančiam socialinės rizikos grupių šeimoje, ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, teikiamas rekomendavus Ukmergės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui.
10. Institucinis priešmokyklinis ugdymas, skirtas 6/7 metų vaikui, gyvenančiam socialinės rizikos grupių šeimoje, ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, teikiamas rekomendavus Ukmergės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, logopedui, psichologui.
11. Tėvų konsultavimas, kurį atlieka priešmokyklinio ugdymo pedagogas, socialinis pedagogas, skirtas didinti vaiko socializaciją ir kompetencijų, laiduojančių sėkmingą mokymosi pradžią, ugdymo veiksmingumą.
12. Pedagoginė pagalba teikiama tėvams (globėjams), vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, kurių paskirtis – didinti tėvų (globėjų) kompetencijas (pedagogines žinias) ugdyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiką.
13. Psichologinė pagalba teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6  ar 6/7 metų, įvertinus jo psichologines problemas, kurios sprendžiamos Pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), juos konsultuojant ir/arba vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.
14. Specialioji pedagoginė pagalba, teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 ar 6/7 metų, įvertinus jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir dirbant su vaiku, konsultuojant tėvus ir/arba vykdant tėvams skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.
15. Socialinė pedagoginė pagalba teikiama tėvams (globėjams), vykdant suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

V. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

16. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius:
16.1. kiekvienais metais (balandžio – gegužės mėn.)  informuoja  gyventojus rajoninėje spaudoje apie teikiamos Pagalbos galimybes;
16.2. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) apie galimybes gauti Pagalbą savivaldybėje;
16.3. registruoja tėvų (globėjų) prašymus dėl Pagalbos skyrimo, grupuodamas juos pagal programas – pedagoginė, psichologinė, socialinė, specialioji pedagoginė. Prašymus perduoda  Pagalbą teikiančioms institucijoms.
16.4. Vaiko teisių apsaugos skyriui priėmus sprendimą dėl Pagalbos šeimai, kurioje yra pažeidžiamos vaiko teisės, skyrimo, organizuoja Pagalbos, nurodytos šios Tvarkos 9, 10. punktuose, teikimą;
16.5. koordinuoja Ukmergės pedagoginės psichologinės tarnybos, Mokytojų švietimo centro, kitų Pagalbos teikėjų   veiklą.
17.  Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti šios Tvarkos 11-15 punktuose nurodytą Pagalbą, pateikia prašymą Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.
18. Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba:
18.1. įvertina Pagalbos, nurodytos šios Tvarkos 12-14 punktuose, teikimo pagrįstumą ir priima sprendimus dėl Pagalbos konkrečiam asmeniui skyrimo;
18.2. teikia psichologinę, pedagoginę, specialiąją pagalbą 3-5/6  ar 6/7 metų vaikams;
18.3. teikia informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą tėvams (globėjams);
18.4. vykdo tikslines suaugusiųjų neformaliojo švietimo (pedagoginio, psichologinio, specialiojo pedagoginio) programas;
18.5. nustato Pagalbos teikimo laiką ir vietą.
19. Ukmergės mokytojų švietimo centras:
19.1. inicijuoja tikslines suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas tėvams (globėjams), pažeidusiems vaiko teises (rekomendavus Vaiko teisių apsaugos skyriui);
19.2.  vykdo suaugusiųjų švietimo programas, jeigu susidaro 10 klausytojų grupė;
19.3.  informuoja būsimus klausytojus apie programos vykdymo laiką, vietą ir kainą.
20. Mokyklos,  vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas, vadovas einamų metų gegužės mėnesį pateikia informaciją apie Pagalbos teikimo poreikį Ukmergės  savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.
20.1. mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas konsultuoja tėvus (globėjus), auginančius 6/7 metų amžiaus vaikus, numato konsultacijų vietą ir laiką.
21. Mokytojai-konsultantai konsultuoja tėvus (globėjus), auginančius ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaikus, numato konsultacijų vietą ir laiką.

VI. PAGALBOS FINANSAVIMAS

22. Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas (lopšeliai-darželiai, mokyklos-darželiai ir kitos mokyklos) finansuojamos iš savivaldybės biudžeto.
23. Mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programas (lopšeliai-darželiai, mokyklos-darželiai, bendrojo lavinimo mokyklos) finansuojamos iš moksleivio krepšelio.
24. Ukmergės  pedagoginė psichologinė tarnyba finansuojama iš savivaldybės biudžeto pagal patvirtintą sąmatą.
25. Ukmergės Mokytojų švietimo centro lėšos:
25.1. iš savivaldybės biudžeto pagal patvirtintą sąmatą;
25.2. fondų, organizacijų, konkursų tikslinės paskirties lėšos.
25.3. klausytojo mokestis, nustatytas savivaldybės Tarybos sprendimu.

VII. PAGALBOS PRIEŽIŪRA

26. Pagalbos priežiūrą vykdo Ukmergės savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto  skyrius.Specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimo Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarka

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato pagalbos tikslą,uždavinius, teikėjus ir gavėjus, pedagoginės ir psichologinės pagalbos sritis bei organizavimą, ryšius tarp atskirų  specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikėjų ir kitų institucijų.
2. Specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos  teikimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius, Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT).
3. Specialioji pedagoginė pagalba (toliau – Pagalba) – pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymą.
4. Psichologinė pagalba (toliau - Pagalba) – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologinės pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant.
5. Pagalba teikiama mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo programas, specialiojo mokymo programas, Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
6. Pagalba teikiama ta kalba, kuria mokinys mokosi mokykloje.
7. Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą yra laikoma konfidencialia. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar vaikų ugdytojams.
8. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintais dokumentais - Profesine psichologų etika, Tarptautinių testų naudojimo reglamentu ir šia Tvarka.

II. PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9. Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas - didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą.
10. Specialiosios pedagoginės pagalbos uždaviniai:
10.1. nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
10.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
10.3. padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (vaikams).
11. Psichologinės pagalbos teikimo tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.
12. Psichologinės pagalbos teikimo uždaviniai:
12.1. nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
12.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
12.3. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

III. PAGALBOS TEIKĖJAI IR GAVĖJAI

13. Pagalbos teikėjai:
13.1. Pedagoginė psichologinė tarnyba;
13.2. mokyklų vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio,specialiojo, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, tiflopedagogai, surdopedagogai,  dalykų mokytojai.
14. Pagalbos gavėjai:
14.1. mokiniai (vaikai), turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų;
14.2. šeimos, namuose auginančios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio amžiaus vaikus.
14.3. mokyklų pedagogai.

IV. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MODELIO STRUKTŪRA

15. Pagalba teikiama dviem lygmenimis: pirmuoju ir antruoju.
16. Pirmasis lygmuo.
Paskirtis:
Pirmojo lygmens paskirtis-teikti pirminę specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą arčiausiai vaiko esančioje aplinkoje, ugdymo įstaigos pedagogams teikti metodinę pagalbą, šviesti įstaigos bendruomenę, šeimas ugdymo ir psichologiniais klausimais.
Specialistai:
Specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai.
Turinys:
Mokyklų psichologai bei socialiniai pedagogai pagal savo kompetenciją dirba konsultacinį darbą, tiria ugdymo įstaigų problemas, kaupia ir analizuoja mokyklų situaciją atspindinčius duomenis, vykdo PPT parengtas prevencines programas, šviečia mokyklos pedagogus, moksleivius ir jų tėvus aktualiomis psichologinėmis temomis.Šie specialistai  kuruojami PPT.
Specialieji pedagogai ir logopedai įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, aptaria individualius darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui bei tėvams.
Pagrindinės pirmojo lygmens specialistų veiklos kryptis reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinti dokumentai dėl specialiojo ugdymo komisijų veiklos bei specialistų pareiginiai aprašai, patvirtinti mokyklos vadovo.
17. Antrasis lygmuo.
Paskirtis:
Antrojo lygmens paskirtis - teikti specialiąją, pedagoginę ir psichologinę pagalbą, jei jos negali suteikti pirmojo lygmens specialistai dėl jų pačių stygiaus arba specializacijos stokos.
Pedagoginė psichologinė tarnyba yra savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, tėvams ( ar vaiko globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigoms, konsultuojanti  ne švietimo įstaigų specialistus.
Specialistai:
Šio lygmens tarnyboje dirba psichologai, įvairių specializacijų turintys specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai, gydytojai, neurologai, psichiatrai.
Turinys:
Tarnybos specialistai kaupia ir analizuoja informaciją apie sudėtingas psichologines problemas, bendrąsias rajono ugdymo įstaigų bendruomenių psichologinio klimato tendencijas.Tuo remdamiesi, rengia prevencines programas, teikia informaciją visuomenei, inicijuoja metodikų kūrimą, inovacijų diegimą, atlieka tyrimus vaiko brandai bei intelektui įvertinti, pagal kuriuos ugdymo įstaigos gali taikyti ugdymo programas, padedančias vaikams adaptuotis visuomenėje ir įsisavinti mokymo medžiagą.
Pedagoginė psichologinė tarnyba gali teikti mokamas paslaugas ne savivaldybės pavaldumo įstaigoms,sudarius paslaugų teikimo sutartis.

V. PIRMOJO LYGMENS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

Siekiant užtikrinti visuotinumą ir prieinamumą
18. Logopedo etatas steigiamas:
18.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, jei joje mokosi 25 - 30 kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (tarp jų kochlearinių implantų naudotojai);
18.2. mokykloje – darželyje, jei joje mokosi 40 - 45 kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių( tarp jų kochlearinių implantų naudotojai);
18.3. bendrojo lavinimo mokykloje (išskyrus mokyklą-darželį), jei joje mokosi 55-60 kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (tarp jų kochlearinių implantų naudotojai).
19. Specialiojo pedagogo etatas steigiamas:
19.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, jei joje mokosi  20-24 mokiniai, turintys intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėję), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir  neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų, ribotą intelektą, ar 15-20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų kochlearinių implantų naudotojų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo;
19.2. mokykloje–darželyje, jei jame mokosi 20-24 mokiniai, turintys intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėję), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų, ribotą intelektą, ar 15-20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų kochlearinių implantų naudotojų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo;
19.3. bendrojo lavinimo mokykloje (išskyrus mokyklą-darželį), jei joje mokosi 20-30 mokinių, turinčių intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų( neišlavėję), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir  neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų, ribotą intelektą, ar 15-20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų kochlearinių implantų naudotojų),  jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo.
20. Psichologo etatas steigiamas:
20.1. jei mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, mokykloje–darželyje, vidurinėje mokykloje, gimnazijoje mokosi nuo 301 iki 600 mokinių;
20.2. jei jaunimo mokykloje, specialiojoje mokykloje mokosi 101 ir daugiau mokinių;
21. Psichologinė pagalba mokykloje teikiama:
21.1. kai mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
21.2. kreipiasi dėl Pagalbos mokinio tėvai (globėjai,rūpintojai);
21.3. siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų,rūpintojų)sutikimą;
21.4. kreipiasi Vaiko teisių apsaugos skyrius, jeigu vaiku nesirūpina tėvai.
22. Psichologas atsako:
22.1. už teikiamą Pagalbos kokybę, korektišką informacijos, gautos atliekant vertinimą ir/ar konsultavimą, panaudojimą;
22.2. už pagalbos gavėjų asmeninio pobūdžio informacijos konfidencialumą ir jos perdavimą su mokinio (vaiko) ugdymo procesu susijusiems asmenims, tik jo tėvams(globėjams, rūpintojams) ar mokiniui (jei yra pilnametis) sutikus.
23. Tiflopedagogo etatas steigiamas:
23.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, jei joje mokosi 20-24 regos sutrikimų turintys mokiniai;
23.2. mokykloje–darželyje, jei jame mokosi 18-22 mokiniai, turintys regos sutrikimų;
23.3. bendrojo lavinimo mokykloje (išskyrus mokyklą-darželį), jei joje mokosi 15-20 regos sutrikimų turinčių mokinių.
24. Surdopedagogo etatas steigiamas:
24.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, jei joje mokosi 20-24 mokiniai, turintys klausos sutrikimų (tarp jų kochlearinių implantų naudotojai);
24.2. mokykloje–darželyje, jei jame mokosi 18-22 mokiniai, turintys klausos sutrikimų(tarp jų kochlearinių implantų naudotojai);
24.3. bendrojo lavinimo mokykloje (išskyrus mokyklą-darželį), jei joje mokosi 15-20 mokinių, turinčių klausos sutrikimų(tarp jų kochlearinių implantų naudotojai);
25. Integruotai ugdomas bendrojoje klasėje, grupėje specialiųjų poreikių mokinys (išskyrus turintį nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių) prilyginamas dviems tos klasės, grupės mokiniams.
26. Pagalba teikiama, kai ją skiria mokyklos specialiojo ugdymo komisija ar pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymosi poreikius.
27. Pagrindinė logopedo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo darbo forma yra pratybos: individualiosios (1 mokinys), grupinės (5-8 mokiniai), pogrupinės (2-4 mokiniai).
28. Mokytojo padėjėjo etatas steigiamas, kai mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programas, yra ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokinių.
29. Kai mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programas yra nedidelių ir vidutinių specialiųjų poreikių mokinių, gali būti steigiamas antrojo mokytojo etatas.
30. Mokyklose, kuriose nėra specialiosios pagalbos teikimo specialistų, su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, dirba mokytojai, konsultuodamiesi su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
31. Ugdymo įstaigų specialiojo ugdymo komisijos sudarymą ir veiklą reglamentuoja  Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinti dokumentai.
32. Mokyklos, planuodamos pirmojo lygmens specialiosios pagalbos teikimą, kasmet gegužės mėnesį  suderina su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi specialiosios pagalbos teikimo ateinančiais mokslo metais modelio projektą .

VI. ANTROJO LYGMENS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

33. Pedagoginėje  psichologinėje tarnyboje logopedo, specialiojo pedagogo etatai steigiami, jei savivaldybės teritorijoje yra ne mažiau kaip 4000 vaikų nuo 3 iki 18 metų amžiaus (specialiųjų poreikių turinčių asmenų iki 21 metų amžiaus ( tarp jų kochlearinių implantų naudotojų)).
34. Pedagoginėje  psichologinėje tarnyboje psichologo etatas steigiamas aptarnauti 2000 vaikų nuo 3 iki18 metų amžiaus (21 metų, jei mokosi pagal specialiojo ugdymo programą), gyvenančių ar ugdomų aptarnaujamoje teritorijoje.
35. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai vertina mokinių, kuriuos nukreipia pirmojo lygmens specialiosios ugdymo komisijos, gebėjimus, diagnozuoja vaiko ugdymosi sutrikimus, konsultuoja moksleivius, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus.
36. Sudarius paslaugų teikimo sutartis, aptarnauja ir ne savivaldybės ugdymo įstaigas.
37. Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai bei Vyriausybės patvirtinti  teisiniai dokumentai.
38. Antrojo lygmens Pagalbos teikėjai užtikrina informacijos konfidencialumą.

VII. PAGALBOS FINANSAVIMAS

39. Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo, specialiojo ikimokyklinio ugdymo programą, specialistų etatai finansuojami iš savivaldybės biudžeto.
40. Mokyklų, vykdančių priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programas, specialistų etatai finansuojami iš moksleivio krepšelio lėšų.
41. Mokyklos, steigdamos specialiosios pagalbos etatus, neviršija mokos fondo bei atsižvelgia į moksleivio krepšelio lėšas.
42. Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba finansuojama iš savivaldybės biudžeto pagal patvirtintą sąmatą ir iš moksleivio krepšelio lėšų.

VIII. PAGALBOS KOORDINAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

43. Pirmojo bei antrojo lygmens Pagalbos teikimą koordinuoja ir prižiūri  savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.Mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas nustatymo Ukmergės meno mokykloje tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Ukmergės rajonosavivaldybės tarybos
2010 m. rugsėjo 23  d.
sprendimu Nr. 7-196I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas nustatymo Meno mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokesčio už neformaliojo ugdymo paslaugas dydį ir mokėjimo lengvatas.
2. Tvarka taikoma Ukmergės meno mokyklos Dailės ir Muzikos skyriams (ir mokyklos filialams), vykdantiems neformaliojo ugdymo programas.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas.
Paslaugų gavėjas – fizinis asmuo, gaunantis neformaliojo ugdymo įstaigos teikiamas paslaugas sutartyje numatytomis sąlygomis.
Pagrindinis (bazinis) mokestis – mokestis, kuris mokamas už branduolio dalykų mokymą.
Papildomas mokestis - mokestis, kuris mokamas kai mokinys renkasi:
- pasirenkamuosius dalykus virš Meno mokyklos minimalaus ugdymo plano;
- dalykus, nenumatytus mokyklos ugdymo plane;
- antrą muzikos instrumentą Muzikos skyriuje.
BSI - bazinė socialinė išmoka.
VRP -Valstybės remiamos pajamos.
4. Muzikos skyriuje branduolio dalykams per savaitę skiriama:
4.1.ankstyvajam ugdymui – 2 val.;
4.2. pradiniam muzikiniam ugdymui 1 klasėse – po 4 val., iš jų po 2 val. – individualiems, po 2 val. – grupiniams užsiėmimams;
4.3. pradiniam muzikiniam ugdymui 2-3 klasėse (šešiametis, septynmetis ugdymo kursas) – po 5 valandas, iš jų po 3 val. – individualiems, po 2 val. – grupiniams užsiėmimams;
4.4. pagrindiniam muzikiniam ugdymui 4-7 klasėse (penkiametis, šešiametis, septynmetis ugdymo kursas) – po 6 val., iš jų po 3 val. – individualiems, po 3 val. – grupiniams užsiėmimas;
4.5. kryptingam muzikiniam ugdymui mokomuosiuose kolektyvuose pagrindinio muzikinio ugdymo klasėse – po 3 val.;
4.6. mokyklos tarybos sprendimu, branduolio dalykų individualiems užsiėmimams skiriamų valandų skaičius gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau, nei reglamentuota Pavyzdiniuose muzikos mokyklos ugdymo planuose.
5. Dailės skyriuje branduolio dalykams per savaitę skiriama:
5.1. ankstyvajam ugdymui (iki 7 metų) – 2 val.;
5.2. pradiniam ugdymui 1-4 klasėse (trimetis ugdymo kursas) – po 6 val.;
5.3. pagrindiniam ugdymui 5-9 klasėse (keturmetis ugdymo kursas)– po 11 val.;
5.4. neformaliajam ugdymui 5-9 klasėse (keturmetis ugdymo kursas) – 3 val.

II.  MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS
 
6. Mokestį už paslaugas Muzikos skyriuje sudaro:
6.1. pagrindinis (bazinis) mokestis už mokslą:
6.1.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje – 20 proc. BSI.
6.1.2. pradinio ugdymo koncentre – 40 proc. BSI;
6.1.3.  pagrindinio ugdymo koncentre – 45 proc. BSI;
6.2. papildomas mokestis už mokslą:
6.2.1. už grupinius užsiėmimus – 10 proc. BSI už vieną valandą;
6.2.2. už individualius užsiėmimus – 20 proc. BSI už vieną valandą;
6.3. už muzikinių instrumentų nuomą:
6.3.1. už pučiamojo – 10 proc. BSI už pusmetį;
6.3.2. už styginių instrumentų komplektą – 10 proc. BSI (už 0,5 komplekto – 5 proc. BSI) už pusmetį;
6.3.3. už pianino – 20 proc. BSI.
7. Mokestį už paslaugas Dailės skyriuje sudaro:
7.1. pagrindinis (bazinis) mokestis už mokslą:
7.1.1. ankstyvojo ugdymo dailės studijoje - 20 proc. BSI.
7.1.2.  pradinio ugdymo klasėse – 25 proc. BSI;
7.1.3. pagrindinio ugdymo grupėje – 30 proc.  BSI;
7.1.4. neformalaus ugdymo klasėje – 25 proc. BSI;
7.1.5. suaugusiųjų mokymo studijoje - 27 proc. proc. BSI;
7.1.6. papildomas mokestis už mokslą– 5 proc. BSI už 1 valandą.
8. Stojamasis mokestis į Meno mokyklą – 7 proc. BSI.
9. Mokestis už neformaliojo ugdymo paslaugas mokamas už kiekvieną lankytą mokslo metų mėnesį – nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d.; už muzikos instrumento nuomą – už pusmetį.

III. MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKYMAS

10. Mokestis už pagrindinį (bazinį) ugdymą mažinamas:
10.1. 30 proc. mokiniams, kurių šeimos valstybės remiamos pajamos vienam nariui yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (pateikus tai patvirtinančią pažymą);
10.2. 50 proc. mokiniams, kurių šeimos valstybės remiamos pajamos vienam nariui yra mažesnės kaip 1,0 VRP dydžio (pateikus tai patvirtinančią pažymą);
10.3. jei neformaliojo ugdymo mokykloje mokosi du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, tai vienam mokiniui taikomas 100 proc., o kitiems – 50 proc. mokestis už ugdymą.
11. Neformaliojo ugdymo įstaigos tarybos sprendimu, mokestis už mokymąsi gali būti mažinamas iki 50 proc. dydžio itin gerai besimokantiems mokiniams, bet tai negali viršyti 5 proc. visų mokykloje besimokančių mokinių skaičiaus. Sprendimas priimamas 1 kartą per pusmetį.
12. Neformaliojo ugdymo įstaigos tarybos sprendimu, mokiniai gali būti visiškai atleisti nuo mokesčio už mokslą,  susiklosčius ypač sunkioms aplinkybėms jų šeimoje.
13. Mokiniams, kurie dėl ligos nelankė užsiėmimų daugiau nei 0,5 mėnesio ir pateikė tai patvirtinančią medicininę pažymą, mokestis už mokslą perskaičiuojamas.
14. Sumažėjus individualių pamokų skaičiui ugdymo plane, proporcingai mažinamas pagrindinis (bazinis) mokestis už mokslą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Neformaliojo ugdymo įstaigą lankančių mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) įmokos gali būti naudojamos mokyklos materialinės bazės stiprinimui, ūkio ir administravimo išlaidoms padengti.
16. Neformaliojo ugdymo įstaigą lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiskaitymas už teikiamas paslaugas apsprendžiamas Sutartyje, pasirašytoje tarp ugdymo įstaigos ir paslaugos gavėjo. Įmokų apskaita vykdoma įstatymų nustatyta tvarka.