Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija
Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:
  • kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
  • surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  • nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę, nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus administracijios direktoriui dėl privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo.
  • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  • teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija

 Komisijos sudėtis

Vardas, pavardė

Pareigos

Edita Balžekienė,
komisijos pirmininkė 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Aistė Naruševičiūtė,
komisijos sekretorė 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Justina Markevičiūtė, narė

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

Audronė Jasionienė, narė

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Ukmergės rajone

Ingrida Krikštaponienė, narė

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Vytautas Karablikovas, narys

Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus vyresnysis inspektorius

Daiva Karvelienė, narė

Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė

Vaida Puodžiūnienė, narė

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Sandra Mackevičienė, narė

Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė

Jurgita Vasiliauskienė, narė

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos psichologė

Tomas Zimblys, narys Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas
Liudas Žuklys, narys Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros septintojo skyriaus prokuroras