Kultūros paveldas

Kultūros vertybių registro internetinė svetainė: kvr.kpd.lt

Kultūros vertybių registro logotipas

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas tikrina kultūros paveldo objektų būklę, t.y. parduodant kultūros paveldo objektą, objekto valdytojas apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės Urbanistikos ir infrastruktūros skyrių.

Skyriaus vyriausiasis specialistas patikrina ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.Aprašymas interesantui

Kultūros paveldo objekto valdytojas, vykdantis teisinį sandorį, turi kreiptis į Urbanistikos ir infrastruktūros skyrių dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo ir pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą parengti aktą (laisva forma);
2. Fotofiksaciją;
3. Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją.


Dokumentai priimami:

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriuje
Kęstučio a. 3, Ukmergė 

vyr. specialistė Sonata Gasparovičienė
Tel. 8 (340) 60263, 8 61527 198
[email protected]Kultūros paveldo objektų tvarkybos projektinių pasiūlymų rengimo tvarka

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:

1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:

1.1. duomenys apie projektinių pasiūlymų rengėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas, fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai);

1.2. projektinių pasiūlymų objekto duomenys (objekto pavadinimas, adresas, unikalus registro kodas, objekto ir objekto užimamo ar jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre;

1.3. duomenys apie užsakovą (juridinio asmens pavadinimas, adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);

1.4. projektinių pasiūlymų parengimo data (metai ir mėnuo);

2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas projektuojamas objektas (jo buvimo vieta, vertingosios savybės ir kiti registro duomenys), paaiškinama numatoma veikla ir jos pasirinkimo koncepcija bei kaip planuojama veikla paveiks projektuojamą objektą, jo vertingąsias savybes bei kraštovaizdį;

3. nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

4. brėžiniai, išreiškiantys užsakovo sumanymą:

4.1. esamos padėties fiksavimo dokumentai (situacijos schema, žemės sklypo planas su statinių, infrastruktūros ir kitų teritorijos elementų išdėstymu, statinio (-ių) aukštų planai, jo fasadų, gatvės išklotinės ar kraštovaizdžio fotofiksacija);

4.2. planuojamos veiklos pavaizdavimas eskizais, fotomontažu ir pan. (planuojamo objekto vieta sklype, jo aukštų planai bei fasadai ir/arba planuojamos veiklos vieta kraštovaizdyje ir pan.);

5. kiti duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys planuojamos veiklos atitiktį kultūros paveldo apsaugos reikalavimams.
Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje vadovaujamasi paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nurodytais reikalavimais.Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžių dienotvarkės

2021 m. liepos 19 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis.

Darbotvarkė:

1. Dėl akmenų ir betoninio grindinių fragmentų, atidengtų 2021 m. archeologinių tyrimų metu Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 587) teritorijoje, Šakių r. sav., Kriūkų sen., Ilguvos k., Dvaro g. 27, vertinimo ir jų nustatymo Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 587) vertingosiomis savybėmis tikslingumo.
Papildoma informacija:
Klausimo svarstymo pagrindas: tyrėjo pateikti archeologinių detaliųjų tyrimų tarpinė pažyma, architektūrinių tyrimų pažyma ir prašymas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai įvertinti akmenų ir betoninio grindinių fragmentų (XIX a.– XX a. I p.) dėl jų nustatymo vertingosiomis savybėmis tikslingumo.
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Druskininkų miesto istorinės dalies (u. k. 30185), Druskininkų sav., Druskininkų m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga tyrimais ir publikacijomis, siūloma patikslinti Druskininkų miesto istorinės dalies (u. k. 30185) duomenis Kultūros vertybių registre: patikslinti kultūros paveldo vietovės vertingąsias savybes ir atnaujinti apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planą.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Kipro Petrausko paminklo komplekso (u. k. 46237), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Vienuolio g. 1, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga bei publikacijomis, naujai nustatomos nekilnojamosios kultūros vertybės Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Kipro Petrausko paminklo kompleksui (u. k. 46237) nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatų komplekso (u. k. 25770), esančio Vilniaus miesto sav., Žvėryno sen., Vilniaus m., Vytauto g. 15, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Rasa Putrimienė.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis istorine-kartografine ir kt. tyrimų medžiaga patikslinti vertingąsias savybes.
5. Dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Namas patenka į Ukmergės senamiesčio (u. k. 17116) teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-02-10 aktu Nr. KPD-AV-628 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas. 2021-05-21 raštu Nr. (9.52E)2-1246 pavesta Kultūros paveldo centrui įvertinti duomenis ir pateikti siūlymus dėl Namo, Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bažnyčios g. 10, teisinės apsaugos reikalingumo.
 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija


Susijusios naujienos


Susiję kontaktai
Rašykite
Skambinkite

8 340 60263, 8 615 27 198

Darbo laikas
I-IV 8:00 - 17:00 val.
V 8:00 - 15:45 val.
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.